Twórczość by­wa re­kom­pensatą, choć cza­sem bar­dzo uta­joną, z bar­dzo skry­wanych braków i ut­rat płynącą jak z podziem­ne­go źródła.


twórczość-by­wa-re­kom­pensatą-choć-cza­sem-bar­dzo-uta­joną-z bar­dzo-skry­wanych-braków-i ut­rat-płynącą
maria dąbrowskatwórczośćby­ware­kom­pensatąchoćcza­sembar­dzouta­jonąz bar­dzoskry­wanychbrakówi ut­ratpłynącąjak z podziem­ne­goźródłatwórczość by­waby­wa re­kom­pensatąchoć cza­semcza­sem bar­dzobar­dzo uta­jonąz bar­dzo skry­wanychskry­wanych brakówbraków i ut­rati ut­rat płynącąpłynącą jak z podziem­ne­gojak z podziem­ne­go źródłatwórczość by­wa re­kom­pensatąchoć cza­sem bar­dzocza­sem bar­dzo uta­jonąz bar­dzo skry­wanych brakówskry­wanych braków i ut­ratbraków i ut­rat płynącąi ut­rat płynącą jak z podziem­ne­gopłynącą jak z podziem­ne­go źródłachoć cza­sem bar­dzo uta­jonąz bar­dzo skry­wanych braków i ut­ratskry­wanych braków i ut­rat płynącąbraków i ut­rat płynącą jak z podziem­ne­goi ut­rat płynącą jak z podziem­ne­go źródłaz bar­dzo skry­wanych braków i ut­rat płynącąskry­wanych braków i ut­rat płynącą jak z podziem­ne­gobraków i ut­rat płynącą jak z podziem­ne­go źródła

Twórczość bywa rekompensatą, choć czasem bardzo utajoną, z bardzo skrywanych braków i utrat płynącą jak z podziemnego źródła... -Maria Dąbrowska
twórczość-bywa-rekompensatą-choć-czasem-bardzo-utajoną-z-bardzo-skrywanych-braków-i-utrat-płynącą-jak-z-podziemnego-źródła
Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać. -Johann Wolfgang Goethe
bar­dzo-cicho-prze­mawia-bóg-w naszej-pier­-bar­dzo-cicho-bar­dzo-wy­raźnie-wska­zuje-cze­go-trze­ba-szu­kać-a cze­go-unikać
Dążenie do dos­ko­nałości pot­ra­fi cza­sem po­kazać, jak bar­dzo jes­teśmy niedoskonali. -Janusz Leon Wiśniewski
dążenie-do ­ko­nałoś-pot­ra­fi-cza­sem-po­kazać-jak bar­dzo-jes­teśmy-niedoskonali