Twórczość zaczyna się z chwilą przekroczenia granicy konwencji, którą opanowało się już tak dobrze, że w dalszym ciągu nie trzeba się nią posługiwać.


twórczość-zaczyna-ę-z-chwilą-przekroczenia-granicy-konwencji-którą-opanowało-ę-już-tak-dobrze-że-w-dalszym-ągu-nie-trzeba-ę-ą
maria kuncewicztwórczośćzaczynasięchwiląprzekroczeniagranicykonwencjiktórąopanowałojużtakdobrzeżedalszymciągunietrzebaniąposługiwaćtwórczość zaczynazaczyna sięz chwiląchwilą przekroczeniaprzekroczenia granicygranicy konwencjiktórą opanowałoopanowało sięsię jużjuż taktak dobrzew dalszymdalszym ciąguciągu nienie trzebatrzeba sięnią posługiwaćtwórczość zaczyna sięzaczyna się zsię z chwiląz chwilą przekroczeniachwilą przekroczenia granicyprzekroczenia granicy konwencjiktórą opanowało sięopanowało się jużsię już takjuż tak dobrzeże w dalszymw dalszym ciągudalszym ciągu nieciągu nie trzebanie trzeba siętrzeba się niąsię nią posługiwaćtwórczość zaczyna się zzaczyna się z chwiląsię z chwilą przekroczeniaz chwilą przekroczenia granicychwilą przekroczenia granicy konwencjiktórą opanowało się jużopanowało się już taksię już tak dobrzeże w dalszym ciąguw dalszym ciągu niedalszym ciągu nie trzebaciągu nie trzeba sięnie trzeba się niątrzeba się nią posługiwaćtwórczość zaczyna się z chwilązaczyna się z chwilą przekroczeniasię z chwilą przekroczenia granicyz chwilą przekroczenia granicy konwencjiktórą opanowało się już takopanowało się już tak dobrzeże w dalszym ciągu niew dalszym ciągu nie trzebadalszym ciągu nie trzeba sięciągu nie trzeba się niąnie trzeba się nią posługiwać

Optymista to mężczyzna, który żeni się ze swoją sekretarką, wierząc, że w dalszym ciągu będzie jej dyktował swoją wolę. -Robert Platow
optymista-to-mężczyzna-który-żeni-ę-ze-swoją-sekretarką-wierząc-że-w-dalszym-ągu-będzie-jej-dyktował-swoją-wolę
Trzeba umieścić się na zewnątrz siebie, na granicy łez i w orbicie głodowych klęsk jeżeli oczekujemy jakiejś rzeczy niezwykłej, dokonującej się tylko w nas. -Char Rene
trzeba-umieść-ę-na-zewnątrz-siebie-na-granicy-łez-i-w-orbicie-głodowych-klęsk-żeli-oczekujemy-jakiejś-rzeczy-niezwykłej-dokonującej-ę
Kiedy osoba, którą się kocha, żyje gdzieś w świecie i ma się dobrze, to tęsknota za nią jest tylko nowym smakiem, przyprawą dla naszego doświadczenia. -Winifred Holtby
kiedy-osoba-którą-ę-kocha-żyje-gdzieś-w-świecie-i-ę-dobrze-to-tęsknota-za-ą-jest-tylko-nowym-smakiem-przyprawą-dla-naszego-doświadczenia
Zapoznajemy się z kobietą w ciągu kilku chwil, poznajemy ją bliżej w ciągu kilku lat, ale dopiero zrywając z nią - poznajemy ją naprawdę. -Horacy Safrin
zapoznajemy-ę-z-kobietą-w-ągu-kilku-chwil-poznajemy-ją-bliżej-w-ągu-kilku-lat-ale-dopiero-zrywając-z-ą-poznajemy-ją-naprawdę