Twórczy mechanizm filmowych obrazów najbardziej spośród wszystkich sztuk wyrażania człowieka przypomina pracę jego umysłu podczas snu. Film wydaje się być nieświadomą imitacją marzenia sennego.


twórczy-mechanizm-filmowych-obrazów-najbardziej-spośród-wszystkich-sztuk-wyrażania-człowieka-przypomina-pracę-jego-umysłu-podczas-snu-film
luis bunueltwórczymechanizmfilmowychobrazównajbardziejspośródwszystkichsztukwyrażaniaczłowiekaprzypominapracęjegoumysłupodczassnufilmwydajesiębyćnieświadomąimitacjąmarzeniasennegotwórczy mechanizmmechanizm filmowychfilmowych obrazówobrazów najbardziejnajbardziej spośródspośród wszystkichwszystkich sztuksztuk wyrażaniawyrażania człowiekaczłowieka przypominaprzypomina pracępracę jegojego umysłuumysłu podczaspodczas snufilm wydajewydaje sięsię byćbyć nieświadomąnieświadomą imitacjąimitacją marzeniamarzenia sennegotwórczy mechanizm filmowychmechanizm filmowych obrazówfilmowych obrazów najbardziejobrazów najbardziej spośródnajbardziej spośród wszystkichspośród wszystkich sztukwszystkich sztuk wyrażaniasztuk wyrażania człowiekawyrażania człowieka przypominaczłowieka przypomina pracęprzypomina pracę jegopracę jego umysłujego umysłu podczasumysłu podczas snufilm wydaje sięwydaje się byćsię być nieświadomąbyć nieświadomą imitacjąnieświadomą imitacją marzeniaimitacją marzenia sennego

Ze wszystkich sztuk najważniejszy jest dla nas film. -Włodzimierz Lenin
ze-wszystkich-sztuk-najważniejszy-jest-dla-nas-film
Kiedy ro­bisz film, to przes­ta­je być tyl­ko film, lecz sta­je się częścią two­jego życia. -Alan Rickman
kiedy-ro­bisz-film-to przes­­-być-tyl­ko-film-lecz-sta­ ę-częśą-two­jego-życia
Miałem
miałem-nieszczęście-poznać-człowieka-tak-mądrego-którego-zastępcą-podczas-jego-nieobecnoś-mógł-być-tylko-pan-bóg
Film to mowa obrazów. Jestem człowiekiem myślącym kategoriami optyki. -Alfred Hitchcock
film-to-mowa-obrazów-jestem-człowiekiem-myślącym-kategoriami-optyki
Dzieło sztu­ki nie mu­si być rac­jo­nal­ne ani lo­giczne. W ten sposób zbliża się do snu i umysłu dziecka. -Giorgio de Chirico
dzieło-sztu­ki-nie mu­-być-rac­jo­nal­ne-ani-lo­giczne-w ten-sposób-zbliża ę-do snu-i umysłu-dziecka