Twą obec­ność wyczu­wam a priori do­tykam two­jej duszy dłonią swo­jej wiary pal­cem przeznaczenia ry­sujesz w po­wiet­rzu znaki ma­lujesz moją twarz a ja.: za­mykam oczy słyszę lek­ki szelest czuję mi­nimal­ny wiat­ru po­wiew w us­tach dziw­ny smak --- da­ta na­pisa­nia: 08-11-2005 r. autor: Emi­lia Szumiło 


twą-obec­ność-wyczu­wam-a-priori-do­tykam-two­jej-duszy-dłonią-swo­jej-wiary-pal­cem-przeznaczenia-ry­sujesz-w po­wiet­rzu-znaki
emilia szumiłotwąobec­nośćwyczu­wampriorido­tykamtwo­jejduszydłoniąswo­jejwiarypal­cemprzeznaczeniary­sujeszw po­wiet­rzuznakima­lujeszmojątwarzjaza­mykamoczysłyszęlek­kiszelestczujęmi­nimal­nywiat­rupo­wiewus­tachdziw­nysmakda­tana­pisa­nia08112005autoremi­liaszumiło twą obec­nośćobec­ność wyczu­wampriori do­tykamdo­tykam two­jejtwo­jej duszyduszy dłoniądłonią swo­jejswo­jej wiarywiary pal­cempal­cem przeznaczeniaprzeznaczenia ry­sujeszry­sujesz w po­wiet­rzuw po­wiet­rzu znakiznaki ma­lujeszma­lujesz mojąmoją twarzza­mykam oczyoczy słyszęsłyszę lek­kilek­ki szelestszelest czujęczuję mi­nimal­nymi­nimal­ny wiat­ruwiat­ru po­wiewpo­wiew ww us­tachus­tach dziw­nydziw­ny smaksmakda­tada­ta na­pisa­niaemi­lia szumiło twą obec­ność wyczu­wamwyczu­wam a prioria priori do­tykampriori do­tykam two­jejdo­tykam two­jej duszytwo­jej duszy dłoniąduszy dłonią swo­jejdłonią swo­jej wiaryswo­jej wiary pal­cemwiary pal­cem przeznaczeniapal­cem przeznaczenia ry­sujeszprzeznaczenia ry­sujesz w po­wiet­rzury­sujesz w po­wiet­rzu znakiw po­wiet­rzu znaki ma­lujeszznaki ma­lujesz mojąma­lujesz moją twarzza­mykam oczy słyszęoczy słyszę lek­kisłyszę lek­ki szelestlek­ki szelest czujęszelest czuję mi­nimal­nyczuję mi­nimal­ny wiat­rumi­nimal­ny wiat­ru po­wiewwiat­ru po­wiew wpo­wiew w us­tachw us­tach dziw­nyus­tach dziw­ny smakdziw­ny smakda­ta na­pisa­nia