twarzą w twarz zas­ty­gając w bezruchy oce­niając przeciwnika ja olbrzym i on fi­lig­ra­nowy koliber co so­bie pomyślał pat­rząc mi pros­to w oczy on wiel­kości pszczoły i ja  słoń w składzie porcelany i ma­leńkich cudów ta­kich jak on pew­nie stwierdził pat­rząc na spus­tosze­nia naszej cywilizacji ta­ki duży a głupi *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki 


twarzą-w twarz-zas­ty­gając-w bezruchy-oce­niając-przeciwnika-ja-olbrzym-i-on-fi­lig­ra­nowy-koliber-co-so­bie-pomyśł-pat­rząc
zibby77twarząw twarzzas­ty­gającw bezruchyoce­niającprzeciwnikajaolbrzymonfi­lig­ra­nowykolibercoso­biepomyślałpat­rzącmi pros­tow oczywiel­kościpszczołyja słońskładzieporcelanyma­leńkichcudówta­kichjak onpew­niestwierdziłna spus­tosze­nianaszejcywilizacjita­kidużya głupidziałrozważaniazbig­niewmałecki twarzą w twarzw twarz zas­ty­gajączas­ty­gając w bezruchyw bezruchy oce­niającoce­niając przeciwnikaprzeciwnika jaja olbrzymolbrzym ii onon fi­lig­ra­nowyfi­lig­ra­nowy koliberkoliber coco so­bieso­bie pomyślałpomyślał pat­rzącpat­rząc mi pros­tomi pros­to w oczyw oczy onon wiel­kościwiel­kości pszczołypszczoły ii ja ja  słońsłoń ww składzieskładzie porcelanyporcelany ii ma­leńkichma­leńkich cudówcudów ta­kichta­kich jak onjak on pew­niepew­nie stwierdziłstwierdził pat­rzącpat­rząc na spus­tosze­niana spus­tosze­nia naszejnaszej cywilizacjicywilizacji ta­kita­ki dużyduży a głupia głupi ****** działrozważania ****** zbig­niewzbig­niew małecki twarzą w twarz zas­ty­gającw twarz zas­ty­gając w bezruchyzas­ty­gając w bezruchy oce­niającw bezruchy oce­niając przeciwnikaoce­niając przeciwnika japrzeciwnika ja olbrzymja olbrzym iolbrzym i oni on fi­lig­ra­nowyon fi­lig­ra­nowy koliberfi­lig­ra­nowy koliber cokoliber co so­bieco so­bie pomyślałso­bie pomyślał pat­rzącpomyślał pat­rząc mi pros­topat­rząc mi pros­to w oczymi pros­to w oczy onw oczy on wiel­kościon wiel­kości pszczoływiel­kości pszczoły ipszczoły i ja i ja  słońja  słoń wsłoń w składziew składzie porcelanyskładzie porcelany iporcelany i ma­leńkichi ma­leńkich cudówma­leńkich cudów ta­kichcudów ta­kich jak onta­kich jak on pew­niejak on pew­nie stwierdziłpew­nie stwierdził pat­rzącstwierdził pat­rząc na spus­tosze­niapat­rząc na spus­tosze­nia naszejna spus­tosze­nia naszej cywilizacjinaszej cywilizacji ta­kicywilizacji ta­ki dużyta­ki duży a głupiduży a głupi ***a głupi *** działrozważania *** zbig­niew*** zbig­niew małecki 

Życie oce­niać można tyl­ko pat­rząc w przeszłość, ale żyć trze­ba pat­rząc wyłącznie w przyszłość !!  -badtomek
Życie-oce­niać-można-tyl­ko-pat­rząc-w przeszłość-ale-żyć-trze­ba-pat­rząc-wyłącznie-w przyszłość- 
Pat­rząc na niektóre ko­biety od­dałbym na­wet dru­gie żeb­ro, zaś pat­rząc na in­ne chce to jed­no z powrotem. -Ryder
pat­rząc-na niektóre-ko­biety-od­dałbym-na­wet-dru­gie-żeb­ro-zaś-pat­rząc-na in­ne-chce-to jed­no-z powrotem
Pat­rząc przez dziurkę od klucza można zo­baczyć prawdę, której później ciężko będzie spoj­rzeć pros­to w oczy. Z cyk­lu po­wieści
pat­rząc-przez-dziurkę-od klucza-można-zo­baczyć-prawdę-której później-ężko-będzie-spoj­rzeć-pros­to-w oczy-z-cyk­lu-po­wieś
Pat­rząc so­wie w oczy, uj­rzysz światło no­cy ... -Cykam
pat­rząc-so­wie-w oczy-uj­rzysz-światło-no­cy