Twier­dzę, że kos­miczne przeżycie re­ligij­ne sta­nowi naj­silniej­szą i naj­szlachet­niej­szą po­budkę do ba­dań naukowych.


twier­dzę-że kos­miczne-przeżycie-re­ligij­ne-sta­nowi-naj­silniej­szą-i naj­szlachet­niej­szą-po­budkę-do ba­dań-naukowych
albert einsteintwier­dzęże kos­miczneprzeżyciere­ligij­nesta­nowinaj­silniej­sząi naj­szlachet­niej­sząpo­budkędo ba­dańnaukowychże kos­miczne przeżycieprzeżycie re­ligij­nere­ligij­ne sta­nowista­nowi naj­silniej­sząnaj­silniej­szą i naj­szlachet­niej­sząi naj­szlachet­niej­szą po­budkępo­budkę do ba­dańdo ba­dań naukowychże kos­miczne przeżycie re­ligij­neprzeżycie re­ligij­ne sta­nowire­ligij­ne sta­nowi naj­silniej­sząsta­nowi naj­silniej­szą i naj­szlachet­niej­sząnaj­silniej­szą i naj­szlachet­niej­szą po­budkęi naj­szlachet­niej­szą po­budkę do ba­dańpo­budkę do ba­dań naukowychże kos­miczne przeżycie re­ligij­ne sta­nowiprzeżycie re­ligij­ne sta­nowi naj­silniej­sząre­ligij­ne sta­nowi naj­silniej­szą i naj­szlachet­niej­sząsta­nowi naj­silniej­szą i naj­szlachet­niej­szą po­budkęnaj­silniej­szą i naj­szlachet­niej­szą po­budkę do ba­dańi naj­szlachet­niej­szą po­budkę do ba­dań naukowychże kos­miczne przeżycie re­ligij­ne sta­nowi naj­silniej­sząprzeżycie re­ligij­ne sta­nowi naj­silniej­szą i naj­szlachet­niej­sząre­ligij­ne sta­nowi naj­silniej­szą i naj­szlachet­niej­szą po­budkęsta­nowi naj­silniej­szą i naj­szlachet­niej­szą po­budkę do ba­dańnaj­silniej­szą i naj­szlachet­niej­szą po­budkę do ba­dań naukowych

Naj­star­szą z rzeczy is­tniejących jest Bóg; jest bo­wiem niezrodzony. Naj­piękniej­szą - świat; jest bo­wiem dziełem Boga. Naj­większą - miej­sce; wszys­tko bo­wiem w so­bie mieści. Naj­szyb­szą - myśl; pop­rzez wszys­tko bo­wiem przebiega. Naj­silniej­szą - ko­nie­czność; wszys­tkim bo­wiem rządzi Najmądrzej­szą - czas; wszys­tko bo­wiem ujawni.Naj­silniej­sza miłość opar­ta jest na przy­jaźni, sza­cun­ku i zaufaniu.Mil­cze­nie to naj­trud­niej­sza i naj­dosko­nal­sza sztuka.Naj­gor­sza, naj­trud­niej­sza do wy­lecze­nia niena­wiść to ta­ka, która zajęła miej­sce wiel­kiej miłości.Ko­bieta jest najsłab­sza, gdy kocha, a naj­silniej­sza, gdy jest kochana.Naj­dziw­niej­szą rzeczą, jaką w życie widziałem, był sta­ry tyran.