Two­je kłam­stwa są grzechem na moim sumieniu....


two­-kłam­stwa-są grzechem-na moim-sumieniu
arozatwo­jekłam­stwasą grzechemna moimsumieniutwo­je kłam­stwakłam­stwa są grzechemsą grzechem na moimna moim sumieniutwo­je kłam­stwa są grzechemkłam­stwa są grzechem na moimsą grzechem na moim sumieniutwo­je kłam­stwa są grzechem na moimkłam­stwa są grzechem na moim sumieniutwo­je kłam­stwa są grzechem na moim sumieniu

Emoc­je, kap­ry­sy i kłam­stwa, fas­cy­nac­ja i gra. Uczu­cia i ich brak... Da­ry, których nie wol­no przyjąć... Kłam­stwo i praw­da. Czym jest praw­da? Zap­rzecze­niem kłam­stwa? Czy stwier­dze­niem fak­tu? A jeżeli fakt jest kłam­stwem, czym jest wówczas praw­da? Kto jest pełen uczuć, które nim tar­gają, a kto pustą sko­rupą zim­ne­go cze­repu? Kto? Biog­raf jest to kłam­ca opo­wiadający kłam­stwa swe­go bohatera.Wymówka jest gor­sza od kłam­stwa, bo jest kłam­stwem, przy którym obstajemy.Nie zaw­sze pa­mięta­my rzeczy, które nie przy­noszą nam chwały. Us­pra­wied­li­wiamy je, opa­tula­my w po­god­ne kłam­stwa lub grubą war­stwą niepamięci tak jest z nie(!)mówieniem praw­dy: kłamiesz, gdy przep­la­tasz prawdę z kłam­stwem ! ponieważ: Praw­da do kłam­stwa jest po­dob­na z twarzy.