Two­je marze­nie przes­ta­je is­tnieć, kiedy przes­ta­jesz wie­rzyć w je­go ziszczenie.


two­-marze­nie-przes­­-is­tnieć-kiedy-przes­­jesz-wie­rzyć-w ­go-ziszczenie
nighthuntresstwo­jemarze­nieprzes­ta­jeis­tniećkiedyprzes­ta­jeszwie­rzyćw je­goziszczenietwo­je marze­niemarze­nie przes­ta­jeprzes­ta­je is­tniećkiedy przes­ta­jeszprzes­ta­jesz wie­rzyćwie­rzyć w je­gow je­go ziszczenietwo­je marze­nie przes­ta­jemarze­nie przes­ta­je is­tniećkiedy przes­ta­jesz wie­rzyćprzes­ta­jesz wie­rzyć w je­gowie­rzyć w je­go ziszczenietwo­je marze­nie przes­ta­je is­tniećkiedy przes­ta­jesz wie­rzyć w je­goprzes­ta­jesz wie­rzyć w je­go ziszczeniekiedy przes­ta­jesz wie­rzyć w je­go ziszczenie

Kiedy ludzie przes­tają wie­rzyć w bo­ga, on umiera. Jeśli ma wielu wyz­nawców, sta­je się silniejszy.Kiedy rodzi się praw­dzi­wa miłość, włas­ne ja przes­ta­je is­tnieć i ten, kto kocha goręcej, nie ma już nic więcej do dodania.Wie­dzieć chciał książę, wszys­tko o wszystkim, Zmieścić to pragnął w swoim pojęciu. Gdy już tej wie­dzy był bar­dzo bliski, Wie­rzyć przes­ta­no w baj­ki o księciu.Mózg jest wspa­niałym or­ga­nem. Zaczy­na pra­cować w mo­men­cie, kiedy wsta­jesz i nie przes­ta­je do mo­men­tu, kiedy wchodzisz do biura.Jak tyl­ko przes­ta­jemy in­te­reso­wać się spra­wami naszych bliźnich wprost wyłażą ze skóry żeby po­wie­rzyć nam swo­je tajemnice.Z miłością dzieje się obec­nie jak z ducha­mi - odkąd przes­ta­no w nie wie­rzyć, ni­komu się już nie ukazują.