Two­je nas­ta­wienie to naj­większa two­ja siła. Możesz nas­ta­wić się sil­nie, że pot­ra­fisz cze­goś do­konać, al­bo i nie. W obu nas­ta­wieniach ci się sprawdzi.


two­-nas­­wienie-to naj­większa-two­ja-ła-możesz nas­­wić ę-sil­nie-że pot­ra­fisz-cze­goś-do­konać-al­bo-i nie-w obu
mateusz piecki schizoidalnytwo­jenas­ta­wienieto naj­większatwo­jasiłamożesz nas­ta­wić sięsil­nieże pot­ra­fiszcze­gośdo­konaćal­boi niew obunas­ta­wieniachci sięsprawdzitwo­je nas­ta­wienienas­ta­wienie to naj­większato naj­większa two­jatwo­ja siłamożesz nas­ta­wić się sil­nieże pot­ra­fisz cze­goścze­goś do­konaćal­bo i niew obu nas­ta­wieniachnas­ta­wieniach ci sięci się sprawdzitwo­je nas­ta­wienie to naj­większanas­ta­wienie to naj­większa two­jato naj­większa two­ja siłaże pot­ra­fisz cze­goś do­konaćw obu nas­ta­wieniach ci sięnas­ta­wieniach ci się sprawdzi

Bądźmy sil­ni, czyści i wier­ni; u kre­su naszej niedo­li ocze­kuje nas naj­większa chwała świata, chwała ludzi którzy nie ustąpili.Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele...Nie pot­ra­fimy uczyć się na cudzych błędach, czer­pać mądrości z doświad­czeń in­nych... Sa­mi mu­simy po­pełnić błąd, aby się prze­konać. Później często żałujemy. Z dru­giej stro­ny, czym byłoby życie Każdy z nas cze­goś szu­ka. Ko­goś szu­ka. A czy siebie naj­pierw znalazł? Oce­niamy się zwyk­le na pod­sta­wie te­go, cze­go chcieli­byśmy do­konać, ale in­ni oce­niają nas zgod­nie z tym, cze­go nap­rawdę dokonaliśmy.