Two­je oczy są siódmym niebem Dzięku­je ci, za to że kiedy pat­rze w nie za­pomi­nam o otaczającym nas świecie wte­dy is­tnieje­my tyl­ko my  Ja i Ty 


two­-oczy-są ódmym-niebem-dzięku­-za to że kiedy-pat­rze-w nie-za­pomi­nam-o otaczającym-nas-świecie-wte­dy-is­tnieje­my-tyl­ko
intrygatwo­jeoczysą siódmymniebemdzięku­jeza to że kiedypat­rzew nieza­pomi­namo otaczającymnasświeciewte­dyis­tnieje­mytyl­komy jai ty two­je oczyoczy są siódmymsą siódmym niebemniebem dzięku­jedzięku­je ciza to że kiedy pat­rzepat­rze w niew nie za­pomi­namza­pomi­nam o otaczającymo otaczającym nasnas świecieświecie wte­dywte­dy is­tnieje­myis­tnieje­my tyl­kotyl­ko my my  jaja i ty two­je oczy są siódmymoczy są siódmym niebemsą siódmym niebem dzięku­jeniebem dzięku­je ciza to że kiedy pat­rze w niepat­rze w nie za­pomi­namw nie za­pomi­nam o otaczającymza­pomi­nam o otaczającym naso otaczającym nas świecienas świecie wte­dyświecie wte­dy is­tnieje­mywte­dy is­tnieje­my tyl­kois­tnieje­my tyl­ko my tyl­ko my  jamy  ja i ty 

Cza­sami ro­bimy ta­kie straszne głupo­ty. I to nie wte­dy, kiedy jes­teśmy za­kocha­ni, tyl­ko wte­dy, kiedy nam się wy­daje że jesteśmy. -Federico Moccia
cza­sami-ro­bimy-­kie-straszne-głupo­ty-i to nie wte­dy-kiedy-jes­teśmy-za­kocha­-tyl­ko-wte­dy-kiedy-nam ę-wy­daje-że jesteśmy
Śmierć wca­le nas nie do­tyczy. Bo gdy my is­tnieje­my, śmierć jest nieobec­na, a gdy tyl­ko śmierć się po­jawi, wte­dy nas już nie ma. -Epikur
Śmierć-wca­-nas-nie do­tyczy-bo gdy-my is­tnieje­my-śmierć-jest nieobec­na-a gdy-tyl­ko-śmierć ę-po­jawi-wte­dy-nas-już-nie 
kiedy tak pat­rzę w two­je oczy lu­bię zaglądać do ciebie pros­to z książki trzy światy  -liliowięc
kiedy-tak-pat­rzę-w two­-oczy-lu­bię-zaglądać-do ciebie-pros­to-z książki-trzy-światy