Two­je oczy są moją poezją , zaś twe ciało moją nocną książką przygód.


two­-oczy-są moją-poezją-zaś-twe-ciało-moją-nocną-książką-przygód
jayetwo­jeoczysą mojąpoezjązaśtweciałomojąnocnąksiążkąprzygódtwo­je oczyoczy są mojąsą moją poezjąpoezjązaśzaś twetwe ciałociało mojąmoją nocnąnocną książkąksiążką przygódtwo­je oczy są mojąoczy są moją poezjąsą moją poezjązaś twezaś twe ciałotwe ciało mojąciało moją nocnąmoją nocną książkąnocną książką przygódtwo­je oczy są moją poezjąoczy są moją poezjązaś twe ciałozaś twe ciało mojątwe ciało moją nocnąciało moją nocną książkąmoją nocną książką przygódtwo­je oczy są moją poezjązaś twe ciało mojązaś twe ciało moją nocnątwe ciało moją nocną książkąciało moją nocną książką przygód

Moją siłą ciążenia jest moja miłość.Zrobiłem to, powiada moja pamięć. Nie mogłem zrobić tego - powiada moja duma i jest nieubłagana. W końcu - pamięć ulega.Nie na próżno to niejeden mąż mówi: `Pragnę abyś był moją od­skocznią od codzien­ności, le­kiem na całe zło por­tem w którym ukoję zszar­ga­ne nerwy, moją osłoną przed wszys­tkim co złe, po pros­tu żebyś zaw­sze był przy mnie.Za­sypiam marząc. . Sen otu­la moją duszę. . Latam.. Na uli­cach spokój. . Unoszę się wyżej. . Zaglądam do Two­jego okna.. Wchodzę do środ­ka. . Śpisz... Nie mogę oder­wać wzro­ku. . Od­dychasz tak spo­koj­nie .. Słyszę bi­cie Two­jego serca.. Chcę być tam gdzie te­raz jes­teś we śnie. . Do­tykam Twe­go ciepłego policzka.. I nag­le zni­kasz. .ot­wieram oczy..pustka...Piękną suk­nię mi ku­piłeś Wnet ra­miona me odkryłeś Całowałeś moją szyję I ręko­ma mnie gładziłeś … Za­mykałam swo­je oczy Roz­chy­lałam uda czule Od­da­wałam się powoli Smak ro­biłam Twej niewoli… Zab­ra­niałam, uciekałam Bar­dziej Ciebie pobudzałam Ma­sowałam Two­je ciało Ciągle było siebie mało Na­pale­ni zakochani Wie­cznie w so­bie i oddani… The­bes­tka­siaa 13.02.2016