Two­je set­ne przep­raszam już nic dla mnie nie znaczy, Two­je słowa ra­nią i ro­bią wiel­kie bliz­ny w moim ser­cu, te­go nie da się wy­mazać. Sam so­bie jes­teś win­ny z każdym słowem wy­powie­dzianym w złości tra­cisz mnie bezpowrotnie....


two­-set­ne-przep­raszam-już-nic-dla-mnie-nie znaczy-two­-słowa-ra­ą-i ro­bią-wiel­kie-bliz­ny-w moim-ser­cu-te­go-nie da ę
agnimtwo­jeset­neprzep­raszamjużnicdlamnienie znaczysłowara­niąi ro­biąwiel­kiebliz­nyw moimser­cute­gonie da sięwy­mazaćsam so­biejes­teświn­nyz każdymsłowemwy­powie­dzianymw złościtra­ciszbezpowrotnietwo­je set­neset­ne przep­raszamprzep­raszam jużjuż nicnic dladla mniemnie nie znaczytwo­je słowasłowa ra­niąra­nią i ro­biąi ro­bią wiel­kiewiel­kie bliz­nybliz­ny w moimw moim ser­cute­go nie da sięnie da się wy­mazaćsam so­bie jes­teśjes­teś win­nywin­ny z każdymz każdym słowemsłowem wy­powie­dzianymwy­powie­dzianym w złościw złości tra­cisztra­cisz mniemnie bezpowrotnietwo­je set­ne przep­raszamset­ne przep­raszam jużprzep­raszam już nicjuż nic dlanic dla mniedla mnie nie znaczytwo­je słowa ra­niąsłowa ra­nią i ro­biąra­nią i ro­bią wiel­kiei ro­bią wiel­kie bliz­nywiel­kie bliz­ny w moimbliz­ny w moim ser­cute­go nie da się wy­mazaćsam so­bie jes­teś win­nyjes­teś win­ny z każdymwin­ny z każdym słowemz każdym słowem wy­powie­dzianymsłowem wy­powie­dzianym w złościwy­powie­dzianym w złości tra­ciszw złości tra­cisz mnietra­cisz mnie bezpowrotnie

cicha nadzieja głośno krzyczy każdym wy­powie­dzianym słowem  -AlexWolf
cicha-nadzieja-głośno-krzyczy-każdym-wy­powie­dzianym-słowem 
Jeśli tra­cisz pieniądze, nic nie tra­cisz. Jeśli tra­cisz zdro­wie, coś tra­cisz. Jeśli tra­cisz spokój, tra­cisz wszystko. -Bruce Lee
jeśli-tra­cisz-pieniądze-nic-nie tra­cisz-jeśli tra­cisz-zdro­wie-coś-tra­cisz-jeśli tra­cisz-spokój-tra­cisz-wszystko