Two­je zmie­sza­nie, mo­je złudze­nia urzeczy­wis­tniają się w ciszy...


two­-zmie­sza­nie-mo­-złudze­nia-urzeczy­wis­tniają ę-w ciszy
blacksuntwo­jezmie­sza­niemo­jezłudze­niaurzeczy­wis­tniają sięw ciszytwo­je zmie­sza­niemo­je złudze­niazłudze­nia urzeczy­wis­tniają sięurzeczy­wis­tniają się w ciszymo­je złudze­nia urzeczy­wis­tniają sięzłudze­nia urzeczy­wis­tniają się w ciszymo­je złudze­nia urzeczy­wis­tniają się w ciszy

Ludzie prze­bywają w hałasie bojąc się ciszy, która jak naj­lep­sza książka zmusza do ref­lek­sji nad sa­mym sobą. Jak dob­ry hor­ror urzeczy­wis­tnia strach, jak dob­ra książka psycho­logiczna wpro­wadza w stan głębo­kiej zadumy.Nie przej­muj się wy­darze­niami, które się zdarzyły, a jeszcze nie urzeczy­wis­tniły. [Death is nothing but a dream.] Jeśli człowiek ma ha­lucy­nac­je przed śmier­cią, to ha­luc­jo­nuje­my każdej no­cy pod­czas snów. Miłość jest czys­tym pro­cesem umiera­nia - bez czar­ności, bez sza­rości.  Miłość jest złudze­niem. Dla­tego właśnie oso­ba za­kocha­na wo­li po­ry i miej­sca sprzy­jające iluz­ji, do­god­ne złudze­niom jak zmie­rzchy za­cierające kon­tu­ry przed­miotów, spot­ka­nia przy zam­glo­nym księżycu i świet­listo-mroczne leśne ścieżki.trak­tując się jak rzecz, dążę do urzeczy­wis­tnienia siebie Świat stoi na oszus­twie, a życie jest złudze­niem. Dusza jest także złudze­niem. Trze­ba mieć jed­nak ty­le ro­zumu, by umieć rozróżniać złudze­nia roz­koszne od przykrych.Naj­prościej żyć włas­nym Ja a o reszcie za­pomi­nać. Wy­dawać się może wszys­tko w porządku a w rzeczy­wis­tości ... A rzeczy­wis­tość jest tyl­ko złudze­niem ... .........................................................................................................................................