Tworzę fil­my o ludziach nieza­leżnych, o ludziach, którzy łamią za­sady. Nie lu­bię filmów o ludziach niszczo­nych za to, że są niezależni.


tworzę-fil­my-o ludziach-nieza­żnych-o ludziach-którzy-łamią-za­sady-nie lu­bię-filmów-o ludziach-niszczo­nych-za to
quentin tarantinotworzęfil­myo ludziachnieza­leżnycho ludziachktórzyłamiąza­sadynie lu­bięfilmówniszczo­nychza toże są niezależnitworzę fil­myfil­my o ludziacho ludziach nieza­leżnychktórzy łamiąłamią za­sadynie lu­bię filmówfilmów o ludziacho ludziach niszczo­nychniszczo­nych za totworzę fil­my o ludziachfil­my o ludziach nieza­leżnychktórzy łamią za­sadynie lu­bię filmów o ludziachfilmów o ludziach niszczo­nycho ludziach niszczo­nych za totworzę fil­my o ludziach nieza­leżnychnie lu­bię filmów o ludziach niszczo­nychfilmów o ludziach niszczo­nych za tonie lu­bię filmów o ludziach niszczo­nych za to

Jak to jest, że w dzi­siej­szych cza­sach więcej mówi się o ko­mikach wrzu­cających fil­mi­ki do sieci, niż o ludziach, którzy na­dają bieg historii?  -Wybrakowana
jak-to jest-że w dzi­siej­szych-cza­sach-więcej-mówi ę-o ko­mikach-wrzu­cających-fil­mi­ki-do sieci-ż-o ludziach-którzy-na­dają
Nasze pochwalne sądy o ludziach pozostają w proporcji do szacunku, jakim nas darzą. -Montesquieu
nasze-pochwalne-sądy-o-ludziach-pozostają-w-proporcji-do-szacunku-jakim-nas-darzą
Czy nie zmieniany sąd o ludziach, którzy się zmienili oznacza wierność poglądom? -Anna Krzyżanowska
czy-nie-zmieniany-sąd-o-ludziach-którzy-ę-zmienili-oznacza-wierność-poglądom
Ludzie tak nap­rawdę mogą mie­szkać tyl­ko w in­nych ludziach. Dep­resja to nic in­ne­go, jak bez­domność. Na dep­resję cier­pią ludzie, którzy nie mają w kim mieszkać. -Wojciech Kuczok
ludzie-tak-nap­rawdę-mogą-mie­szkać-tyl­ko-w in­nych-ludziach-dep­resja to nic-in­ne­go-jak bez­domność-na dep­resję-cier­pią
Pew­na część Ciebie żyje w in­nych ludziach, nie za­pomi­naj o tym ilek­roć zwątpisz w sa­mego siebie. -kate-em
pew­na-część-ciebie-żyje-w in­nych-ludziach-nie za­pomi­naj-o tym-ilek­roć-zwątpisz-w ­mego-siebie
Opo­wieść o wspa­niałych ideałach bra­ter­stwa i służby, o ludziach, którzy pot­ra­fią pięknie umierać i pięknie żyć. -Aleksander Kamiński
opo­wieść-o wspa­niałych-ideałach-bra­ter­stwa-i służby-o ludziach-którzy-pot­ra­fią-pięknie-umierać-i pięknie-żyć