Ty i ja ma­my ciepło. Tak trud­no je zna­leźć na tym świecie. /z filmu/ 


ty i ja ­my-ciepło-tak trud­no- zna­źć-na tym-świecie-z-filmu 
majka_majdanty i ja ma­myciepłotak trud­noje zna­leźćna tymświeciefilmu ty i ja ma­my ciepłotak trud­no je zna­leźćje zna­leźć na tymna tym świecie/z filmu/ tak trud­no je zna­leźć na tymje zna­leźć na tym świecietak trud­no je zna­leźć na tym świecie

Życie jest jak puzzle... A każdy ka­wałek to de­cyz­ja jaką podejmujemy. Często bar­dzo trud­no zna­leźć pa­sujące ele­men­ty, tak sa­mo trud­no jest podjąć dobrą decyzje.Ciepło można zna­leźć w różnej pos­ta­ci, jed­nak żad­na z nich nie zastąpi ludzkiego serca.Jeżeli święty An­to­ni po­maga zna­leźć za­gubione rzeczy to po­może mi zna­leźć miłość? - cze­go pan tu szu­ka ? - py­ta po­lic­jant przechodnia. - chcę zna­leźć sto złotych ... - i zgu­bił je pan w tym miej­scu ? - czy ja po­wie­działem, że zgu­biłem ? ja chcę po pros­tu zna­leźć sto złotych ! Szczęście nie jest rzeczą łatwą. Bar­dzo trud­no zna­leźć je w so­bie, a niepo­dob­na gdzie indziej.