Ty możesz wyb­rać drogę wiodącą do gwiazd, ja wolę drogę, która zap­ro­wadzi mnie do celu.


ty możesz-wyb­rać-drogę-wiodącą-do gwiazd-ja wolę-drogę-która-zap­ro­wadzi-mnie-do celu
nick drakety możeszwyb­raćdrogęwiodącądo gwiazdja wolędrogęktórazap­ro­wadzimniedo celuty możesz wyb­raćwyb­rać drogędrogę wiodącąwiodącą do gwiazdja wolę drogęktóra zap­ro­wadzizap­ro­wadzi mniemnie do celuty możesz wyb­rać drogęwyb­rać drogę wiodącądrogę wiodącą do gwiazdktóra zap­ro­wadzi mniezap­ro­wadzi mnie do celuty możesz wyb­rać drogę wiodącąwyb­rać drogę wiodącą do gwiazdktóra zap­ro­wadzi mnie do celuty możesz wyb­rać drogę wiodącą do gwiazd

Nie od dzi­siaj wiado­mo, że świat jest nies­pra­wied­li­wy. Niektórzy wy­bierają długą, krętą drogę pełną dziur i ka­mieni, a reszta idzie przez skróty... cza­sami na­wet uda­je im się do­piąć swe­go, a Ci co wyb­ra­li trudną drogę na długo leżą w dole...Lider to ktoś, kto zna drogę, idzie drogą i pokazuje drogę.Nie­rzad­ko drogę do szczęścia wyb­ru­kowa­no ludzkim cierpieniem.Dro­ga do ser­ca mężczyz­ny pro­wadzi przez żołądek, ale są ko­biety, które znają krótszą drogę.Położyć nadzieję w Bogu, zawierzyć Mu, oznacza to wybrać drogę trudną, wiodącą do tego, co miłe i bliskie, przez ciemność i opuszczenie, przez odarcie z tego, co własne.Lo­gika zap­ro­wadzi cię z pun­ku A do pun­ktu B.Wyob­raźnia zap­ro­wadzi cię wszędzie.