ty­-nie­szczęścia-w jed­nym-miej­scu-i w jed­nej-chwi­li-~pa­weł-rychlica-wy­darze­nia-i tra­gedię- które-do­tykają-ludzi- 
rychcikty­lenie­szczęściaw jed­nymmiej­scui w jed­nejchwi­li~pa­wełrychlicawy­darze­niai tra­gedię któredo­tykająludzi ty­le nie­szczęścianie­szczęścia w jed­nymw jed­nym miej­scumiej­scu i w jed­nej~pa­weł rychlicarychlica [*][*] wy­darze­niawy­darze­nia i tra­gedię które do­tykajądo­tykają ludzity­le nie­szczęścia w jed­nymnie­szczęścia w jed­nym miej­scuw jed­nym miej­scu i w jed­nej~pa­weł rychlica [*]rychlica [*] wy­darze­nia[*] wy­darze­nia i tra­gedię które do­tykają ludzity­le nie­szczęścia w jed­nym miej­scunie­szczęścia w jed­nym miej­scu i w jed­nej~pa­weł rychlica [*] wy­darze­niarychlica [*] wy­darze­nia i tra­gedięty­le nie­szczęścia w jed­nym miej­scu i w jed­nej~pa­weł rychlica [*] wy­darze­nia i tra­gedię

Szczęście cze­ka na nas w pew­nym miej­scu, pod wa­run­kiem jed­nak, że nie będziemy go szukać.Wie­rzysz w potęgę miłości, na­pełnia cię ona do te­go stop­nia, że nie zos­ta­wia miej­sca na py­tania. I dob­rze tak jest. Bo sko­ro do­puścisz do jed­ne­go py­tania, jed­nej wątpli­wości, pus­tka zacznie wkra­dać się do two­jego serca.