Ty­le spraw za­waliłam nagłym po­rywem ser­ca, ty­le złego się przez to wy­darzyło, myślałam że baj­ka będzie wie­czna a teraz.... Księżniczka nie jest już na pier­wszym pla­nie, przeg­rała z te­lewizją, codzien­nością i monotonią 


ty­-spraw-za­waliłam-nagłym-po­rywem-ser­ca-ty­-złego ę-przez-to wy­darzyło-myśłam-że baj­ka-będzie-wie­czna-a teraz
agnimty­lesprawza­waliłamnagłympo­rywemser­caty­lezłego sięprzezto wy­darzyłomyślałamże baj­kabędziewie­cznaa terazksiężniczkanie jest jużna pier­wszympla­nieprzeg­rałaz te­lewizjącodzien­nościąi monotonią ty­le sprawspraw za­waliłamza­waliłam nagłymnagłym po­rywempo­rywem ser­caty­le złego sięzłego się przezprzez to wy­darzyłomyślałam że baj­każe baj­ka będziebędzie wie­cznawie­czna a terazksiężniczka nie jest jużnie jest już na pier­wszymna pier­wszym pla­nieprzeg­rała z te­lewizjącodzien­nością i monotonią ty­le spraw za­waliłamspraw za­waliłam nagłymza­waliłam nagłym po­rywemnagłym po­rywem ser­caty­le złego się przezzłego się przez to wy­darzyłomyślałam że baj­ka będzieże baj­ka będzie wie­cznabędzie wie­czna a terazksiężniczka nie jest już na pier­wszymnie jest już na pier­wszym pla­nie

Każda z nas jest jak księżniczka z baj­ki. Po pros­tu niektórych ba­jek nie opo­wiada się dzieciom na dobranoc. -Gold Fishy
każda-z nas-jest jak księżniczka-z baj­ki-po pros­-niektórych-ba­jek-nie opo­wiada ę-dzieciom-na dobranoc
Tros­ka o dziec­ko jest pier­wszym i pod­sta­wowym spraw­dzianem stosun­ku człowieka do człowieka -Jan Paweł II
tros­ka-o-dziec­ko-jest-pier­wszym-i-pod­sta­wowym-spraw­dzianem-stosun­ku-człowieka-do-człowieka