Ty­le tyl­ko wart przy­jaciel w życiu, że się człowiek cza­sem z su­mieniem włas­nym głośno i jaw­nie rozmówi.


ty­-tyl­ko-wart-przy­jaciel-w życiu-że ę-człowiek-cza­sem-z su­mieniem-włas­nym-głośno-i jaw­nie-rozmówi
wacław berentty­letyl­kowartprzy­jacielw życiuże sięczłowiekcza­semz su­mieniemwłas­nymgłośnoi jaw­nierozmówity­le tyl­kotyl­ko wartwart przy­jacielprzy­jaciel w życiuże się człowiekczłowiek cza­semcza­sem z su­mieniemz su­mieniem włas­nymwłas­nym głośnogłośno i jaw­niei jaw­nie rozmówity­le tyl­ko warttyl­ko wart przy­jacielwart przy­jaciel w życiuże się człowiek cza­semczłowiek cza­sem z su­mieniemcza­sem z su­mieniem włas­nymz su­mieniem włas­nym głośnowłas­nym głośno i jaw­niegłośno i jaw­nie rozmówity­le tyl­ko wart przy­jacieltyl­ko wart przy­jaciel w życiuże się człowiek cza­sem z su­mieniemczłowiek cza­sem z su­mieniem włas­nymcza­sem z su­mieniem włas­nym głośnoz su­mieniem włas­nym głośno i jaw­niewłas­nym głośno i jaw­nie rozmówity­le tyl­ko wart przy­jaciel w życiuże się człowiek cza­sem z su­mieniem włas­nymczłowiek cza­sem z su­mieniem włas­nym głośnocza­sem z su­mieniem włas­nym głośno i jaw­niez su­mieniem włas­nym głośno i jaw­nie rozmówi

Tyle tylko wart przyjaciel w życiu, że się człowiek czasem z sumieniem własnym głośno i jawnie rozmówi.mówienie do siebie sa­mej jest uważane za ob­jaw szaleństwa, tym­cza­sem umiejętność słucha­nia włas­nych słów sta­nowi wyz­nacznik życia w zgodzie z sa­mym sobą.Człowiek-is­to­ta ze złota Cza­sem wart tyle... Ile ze no­sa gile. *sta­rum sie o bi­leta do Kanady Ludzie są jak morze, cza­sem łagod­ni i przy­jaźni, cza­sem burzli­wi i zdrad­li­wi. Prze­de wszys­tkim to jed­nak tyl­ko woda.Praw­da za­ciera się z cza­sem, kłam­stwo pot­ra­fi żyć włas­nym życiem.