Ty­le wiecie ilę przeczy­tacie w ga­zetach,do­wiecie się w wiado­mościach lub usłyszy­cie od in­nych. Ale czy wiecie że praw­da może być zu­pełnie inna? 


ty­-wiecie-ę-przeczy­tacie-w ga­zetachdo­wiecie ę-w wiado­mościach-lub-usłyszy­cie-od in­nych-ale czy-wiecie-że praw­da-może-być
alcaponety­lewiecieilęprzeczy­taciew ga­zetachdo­wiecie sięw wiado­mościachlubusłyszy­cieod in­nychale czyże praw­damożebyćzu­pełnieinna ty­le wieciewiecie ilęilę przeczy­taciew wiado­mościach lublub usłyszy­cieusłyszy­cie od in­nychale czy wieciewiecie że praw­daże praw­da możemoże byćbyć zu­pełniety­le wiecie ilęwiecie ilę przeczy­taciew wiado­mościach lub usłyszy­cielub usłyszy­cie od in­nychale czy wiecie że praw­dawiecie że praw­da możeże praw­da może byćmoże być zu­pełnie

Czy naz­wiecie mnie nonkonformistą, Bo nie zgadzam się, by to­lero­wać wszystko? ...nie mam wam nic no­wego do po­wie­dze­nia po­noć wy i tak wszys­tko już wszys­tko i tak wiecie .............................................................. .............................................................. a jed­nak ciągle py­tacie dlacze­go ?? Wiecie, jak to jest. Niekiedy spo­tyka­cie ko­goś wspa­niałego, ale to trwa tyl­ko chwilę. Może w cza­sie wa­kac­ji, w po­ciągu, na­wet w ko­lej­ce do auto­busu. Ociera się o wasze życie na krótki mo­ment, lecz w bar­dzo spec­jalny sposób. I za­miast za­lewać się łza­mi, że nie może zos­tać dłużej, że nie możecie się le­piej poz­nać, czyż nie le­piej cie­szyć się, że w ogóle się zjawił? Wiecie dlaczego ładna dziewczyna musi być o godzinie ósmej wieczorem w łóżku? Dlatego, że o jedenastej musi wrócić do domu.I tylko w jednym różnicie się od Boga - Bóg wie wszystko, a wy wszystko wiecie lepiej.