Ty­ko ko­biety, których nie kocha­my, są punktualne.


ty­ko-ko­biety-których-nie kocha­my-są punktualne
aleksander dumasty­koko­bietyktórychnie kocha­mysą punktualnety­ko ko­bietyktórych nie kocha­my

Tylko kobiety, których nie kochamy, są punktualne.Tylko kobiety, których nie kochamy są punktualne.Skoro nie można żyć z tymi, których się kocha, największą torturą jest żyć z tymi, których się nie kocha, a co stanowi z górą trzy czwarte rodzaju ludzkiego.Ko­bieta za­kocha­na nig­dy nie pop­ro­si, byś rzu­cił jej do stóp cały świat. Dla ko­biety za­kocha­nej ty będziesz całym światem. Z cyk­lu po­wieści Skoro nie można żyć z tymi, których się kocha, największą torturą jest żyć z tymi, których się nie kocha.Im­po­nują mi ko­biety pew­ne siebie oraz in­te­ligen­tne, ale nie za­rozu­miałe. Dow­cipne, od­ro­binę sar­kastyczne, ale też tak­towne. Lu­bię ko­biety, które mi­mo pres­ji otocze­nia pot­ra­fią po­wie­dzieć ot­warcie, że nie czują pot­rze­by by­cia matką i żoną. Dla których ważne jest życie w zgodzie ze swoimi prag­nieniami i ak­ceptac­ja siebie. Na ko­niec lu­bię ko­biety, bo lu­bię siebie.