Ty, który wchodzisz, żeg­naj się z nadzieją.


ty-który-wchodzisz-żeg­naj ę-z nadzieją
alighieri dantetyktórywchodziszżeg­naj sięz nadziejąktóry wchodziszżeg­naj się z nadzieją

Ty, który wchodzisz, żegnaj się z nadzieją.Nadzieja - wiara, szczęście, nadzieja - to się wszystko ze sobą wiąże, a nadzieja pochodzi właśnie od szczęścia i od wiary.Od­chodząc z czy­jegoś życia, pa­miętaj by odejśc ze słowemNa początku sa­me uśmie­chy, pre­zen­ty, całunki Później pod­licza­ne są za­mie­chy, zakręty, rachunki Miłość jest piękna, wyjątko­wa mi­mo kłótni, zaz­drości i wad połówki Miłość jest wspa­niała, Złota mi­mo wiatru, który wieje raz w tę, a raz w tę, Mi­mo po­ziomów i stop­ni, które mu­simy przejść. Tyl­ko dlacze­go w Miłości pod jej koniec musimy powiedzieć Naj­trud­niej­szą rzeczą w życiu to nau­czyć się, który most przechodzić, a który za sobą palić.Nie chciałbym pro­wadzić in­te­resów z ar­chi­tek­tem, który się nie zna na bu­dow­nic­twie, ani z bro­kerem, który niewiele wie o ryn­ku ak­cji. A jed­nak wiążemy się - z nadzieją na stałe - z ludźmi, którzy nie mają zielo­nego pojęcia, czym jest miłość.