Ty niedobór w krwi mojej powód nieistnienia cho­rob­li­wie niepełna Ciebie jestem le­karz jest zbędny nic mi nie pomoże przecież nie wy­pisze mi Cię na receptę jak by Cię zażywać nie wiem naj­piękniej umrzeć z przedawkowania (chodź) 


ty-niedobór-w krwi-mojej-powód-nieistnienia-cho­rob­li­wie-niepełna-ciebie-jestem-­karz-jest zbędny-nic-mi nie pomoże-przecież-nie
maria goniewicztyniedobórw krwimojejpowódnieistnieniacho­rob­li­wieniepełnaciebiejestemle­karzjest zbędnynicmi nie pomożeprzecieżniewy­piszemi cięna receptęjakby cięzażywaćwiemnaj­piękniejumrzećprzedawkowaniachodź ty niedobórniedobór w krwiw krwi mojejmojej powódpowód nieistnienianieistnienia cho­rob­li­wiecho­rob­li­wie niepełnaniepełna ciebieciebie jestemjestem le­karzle­karz jest zbędnyjest zbędny nicnic mi nie pomożemi nie pomoże przecieżprzecież nienie wy­piszewy­pisze mi cięmi cię na receptęna receptę jakjak by cięby cię zażywaćzażywać nienie wiemwiem naj­piękniejnaj­piękniej umrzećumrzeć zz przedawkowaniaprzedawkowania (chodź) ty niedobór w krwiniedobór w krwi mojejw krwi mojej powódmojej powód nieistnieniapowód nieistnienia cho­rob­li­wienieistnienia cho­rob­li­wie niepełnacho­rob­li­wie niepełna ciebieniepełna ciebie jestemciebie jestem le­karzjestem le­karz jest zbędnyle­karz jest zbędny nicjest zbędny nic mi nie pomożenic mi nie pomoże przecieżmi nie pomoże przecież nieprzecież nie wy­piszenie wy­pisze mi cięwy­pisze mi cię na receptęmi cię na receptę jakna receptę jak by cięjak by cię zażywaćby cię zażywać niezażywać nie wiemnie wiem naj­piękniejwiem naj­piękniej umrzećnaj­piękniej umrzeć zumrzeć z przedawkowaniaz przedawkowania (chodź) 

Piszę do ciebie krótki list, No ci wyz­nać praw­de chcę, Nie mysl so­bie, że z Ciebie kpię, Ty wiesz co Ci po­wie­dzieć chce, Bo ja bar­dzo Kocham Cię!  -Amorek
piszę-do ciebie-krótki-list-no- wyz­nać-praw­de-chcę-nie-mysl-so­bie-że z ciebie-kpię-ty-wiesz-co ci po­wie­dzieć-chce-bo