Ty płaczesz dziewczę łez twoich szkoda, na te łzy gorzkie jesteś za młoda otrzyj swe łzy świat jest uroczy na niebie jasna pogoda.


ty-płaczesz-dziewczę-łez-twoich-szkoda-na-te-łzy-gorzkie-jesteś-za-młoda-otrzyj-swe-łzy-świat-jest-uroczy-na-niebie-jasna-pogoda
anonimtypłaczeszdziewczęłeztwoichszkodanatełzygorzkiejesteśzamłodaotrzyjsweświatjesturoczyniebiejasnapogodaty płaczeszpłaczesz dziewczędziewczę łezłez twoichtwoich szkodana tete łzyłzy gorzkiegorzkie jesteśjesteś zaza młodamłoda otrzyjotrzyj sweswe łzyłzy światświat jestjest uroczyuroczy nana niebieniebie jasnajasna pogodaty płaczesz dziewczępłaczesz dziewczę łezdziewczę łez twoichłez twoich szkodana te łzyte łzy gorzkiełzy gorzkie jesteśgorzkie jesteś zajesteś za młodaza młoda otrzyjmłoda otrzyj sweotrzyj swe łzyswe łzy światłzy świat jestświat jest uroczyjest uroczy nauroczy na niebiena niebie jasnaniebie jasna pogodaty płaczesz dziewczę łezpłaczesz dziewczę łez twoichdziewczę łez twoich szkodana te łzy gorzkiete łzy gorzkie jesteśłzy gorzkie jesteś zagorzkie jesteś za młodajesteś za młoda otrzyjza młoda otrzyj swemłoda otrzyj swe łzyotrzyj swe łzy światswe łzy świat jestłzy świat jest uroczyświat jest uroczy najest uroczy na niebieuroczy na niebie jasnana niebie jasna pogodaty płaczesz dziewczę łez twoichpłaczesz dziewczę łez twoich szkodana te łzy gorzkie jesteśte łzy gorzkie jesteś załzy gorzkie jesteś za młodagorzkie jesteś za młoda otrzyjjesteś za młoda otrzyj sweza młoda otrzyj swe łzymłoda otrzyj swe łzy światotrzyj swe łzy świat jestswe łzy świat jest uroczyłzy świat jest uroczy naświat jest uroczy na niebiejest uroczy na niebie jasnauroczy na niebie jasna pogoda

Smyczkiem w twą melancholię! Piccikatem otrzyj łzy!...Do pu­dełeczka scho­waj mo­je łzy. Łzy bólu, tros­ki i cier­pienia. Kryształowe małe łzy, prze­lane sa­mot­ny­mi wie­czo­rami. W złotym pu­dełeczku umieść te łzy, niech Ci przy­pomi­nają ile wy­cier­piałam. Te łzy nie zni­kają - one po­zos­tają, tak jak ból, który na zaw­sze zos­ta­wił ślad w moim ser­cu .. Tak łzy - pa­miątka mo­jego cierpienia.Stojąc wśród tłumu Wy­ciągasz rękę Swe gorzkie łzy wy­cierasz w sukienkę Nie chcą Trzy­mają Cię Twe myśli biją się ze sobą Wbrew stereotypom Lęk trwa tyl­ko chwilę Gdy z męki i z bólu człowiek się wije Im­pulsem pro­wadzo­na I wielką wiarą Wy­biegasz z chustą Którą byłaś przepasaną Poświęcasz swe życie Za życia początek Jes­teś go­towa od­dać majątek Bo naj­ważniej­szą wartością Jest mała drobnostka Którą za innych Pot­ra­fisz oddać Ze wszys­tkich gwiazd na niebie pragnęłam całować Two­je Łzy....Cho­ciaż nie widzisz, jak płaczę to ocierasz łzy. Dob­rze, że jesteś.Brak mi brak mi sił. Łzy łzy duszą mnie od środka. Mam ochotę się poddać, ale na to na to jes­tem też za słaba.