Tych rzeczy naj­lep­szych - ser­ca, które nas kocha, słońca, które nam świeci - i tak na włas­ność mieć nie podobna.


tych-rzeczy-naj­lep­szych- ser­ca-które-nas-kocha-słońca-które-nam-świeci- i tak-na włas­ność-mieć-nie podobna
maria dąbrowskatychrzeczynaj­lep­szych ser­caktórenaskochasłońcanamświeci i takna włas­nośćmiećnie podobnatych rzeczyrzeczy naj­lep­szychktóre nasnas kochaktóre namnam świeci i tak na włas­nośćna włas­ność miećmieć nie podobnatych rzeczy naj­lep­szychktóre nas kochaktóre nam świeci i tak na włas­ność miećna włas­ność mieć nie podobna i tak na włas­ność mieć nie podobna

Tych rzeczy najlepszych – serca, które nas kocha, słońca, które nam świeci – i tak na własność mieć nie podobna.Tych rzeczy najlepszych: serca, które kocha i słońca, które świeci i tak na własność mieć niepodobna.Wiele jest na świecie rzeczy dla nas ważnych, lecz jak często nie dos­trze­gamy tych naj­ważniej­szych, które są przed naszym nosem.Ten świat ma tak wiele dla nas, jeśli tyl­ko ma­my oczy, które to widzą, ser­ce, które to kocha i dłonie, które to dla nas zbierają.Wiara jest w grun­cie rzeczy smutną ko­nie­cznością. Gdy­byśmy mog­li mieć wiedzę, nie pot­rze­bowa­libyśmy mieć wiary. Rzecz w tym, że nie możemy mieć wie­dzy. Są rzeczy, które prze­ras­tają możli­wości ludzkiego ro­zumu. Jest światło, które ośle­pia. Tak jest z Bogiem.Naj­lep­szych i naj­piękniej­szych rzeczy na świecie nie można ani zo­baczyć, ani dotknąć... Trze­ba je poczuć sercem...