Tych rzeczy najlepszych: serca, które kocha i słońca, które świeci i tak na własność mieć niepodobna.


tych-rzeczy-najlepszych-serca-które-kocha-i-słońca-które-świeci-i-tak-na-własność-mieć-niepodobna
maria dąbrowskatychrzeczynajlepszychsercaktórekochasłońcaświecitaknawłasnośćmiećniepodobnatych rzeczyrzeczy najlepszychktóre kochakocha ii słońcaktóre świeciświeci ii taktak nana własnośćwłasność miećmieć niepodobnatych rzeczy najlepszychktóre kocha ikocha i słońcaktóre świeci iświeci i taki tak natak na własnośćna własność miećwłasność mieć niepodobnaktóre kocha i słońcaktóre świeci i takświeci i tak nai tak na własnośćtak na własność miećna własność mieć niepodobnaktóre świeci i tak naświeci i tak na własnośći tak na własność miećtak na własność mieć niepodobna

Tych rzeczy najlepszych – serca, które nas kocha, słońca, które nam świeci – i tak na własność mieć nie podobna.Tych rzeczy naj­lep­szych - ser­ca, które nas kocha, słońca, które nam świeci - i tak na włas­ność mieć nie podobna.Wiara jest w grun­cie rzeczy smutną ko­nie­cznością. Gdy­byśmy mog­li mieć wiedzę, nie pot­rze­bowa­libyśmy mieć wiary. Rzecz w tym, że nie możemy mieć wie­dzy. Są rzeczy, które prze­ras­tają możli­wości ludzkiego ro­zumu. Jest światło, które ośle­pia. Tak jest z Bogiem.Ten świat ma tak wiele dla nas, jeśli tyl­ko ma­my oczy, które to widzą, ser­ce, które to kocha i dłonie, które to dla nas zbierają.Tak, jes­tem jedną z tych dziw­nych ko­biet, które na szyi za­miast pe­reł wolą mieć je­go pocałunki.Był czas, gdy czczo­no Słońce. Przez wiele stu­leci bu­dowa­no mu wieże, złocis­te ołtarze, składa­no hołd o świ­cie, aż w to­ku wy­darzeń wy­gasł człowiek dla Słońca, które da­lej świeci.