Tyl­ko małomówny, przys­tojny mężczyz­na po­siada dla ko­biety czar za­gad­ko­wości. Tyl­ko małomówna, piękna ko­bieta za­cieka­wia mężczyznę aż do szału.


tyl­ko-łomówny-przys­tojny-mężczyz­na-po­siada-dla-ko­biety-czar-za­gad­ko­woś-tyl­ko łomówna-piękna-ko­bieta-za­cieka­wia
alfred aleksander konartyl­komałomównyprzys­tojnymężczyz­napo­siadadlako­bietyczarza­gad­ko­woścityl­ko małomównapięknako­bietaza­cieka­wiamężczyznęaż do szałutyl­ko małomównyprzys­tojny mężczyz­namężczyz­na po­siadapo­siada dladla ko­bietyko­biety czarczar za­gad­ko­wościpiękna ko­bietako­bieta za­cieka­wiaza­cieka­wia mężczyznęmężczyznę aż do szałuprzys­tojny mężczyz­na po­siadamężczyz­na po­siada dlapo­siada dla ko­bietydla ko­biety czarko­biety czar za­gad­ko­wościpiękna ko­bieta za­cieka­wiako­bieta za­cieka­wia mężczyznęza­cieka­wia mężczyznę aż do szału

Meżczyz­na to mężczyz­na. Ale przys­tojny mężczyz­na to zu­pełnie coś innego.Pol­ly westchnęła. - Wszys­tkie jes­teśmy ko­bieta­mi, ma­jorze. Praw­dzi­wymi ko­bieta­mi. Nie tyl­ko przeb­ra­nymi za ko­biety. I w tej chwi­li wolę nie wkładać spod­ni, bo byłabym ko­bietą przeb­raną za mężczyznę przeb­ra­nego za ko­bietę przeb­raną za mężczyznę, i wte­dy tak by mi się wszys­tko po­mie­szało, że nie wie­działabym na­wet, jak przeklinać. A w tej chwi­li mam ochotę przek­li­nać, sir, i to bardzo..On niesa­mowi­cie przys­tojny, cza­rujący, po­ciągający bez gra­nic, je­dyny w swoim rodza­ju i TYL­KO MÓJ Piękna ko­bieta może mieć za przy­jaciela brzyd­kiego mężczyznę tyl­ko dopóki pod­sy­ca w nim is­kierkę nadziei, że Gdy­by ko­biety ubierały się tyl­ko dla jed­ne­go mężczyz­ny, nie trwałoby to tak długo.Mężczyz­na pożąda ko­biety, ko­bieta mężczyz­ny. Kiedy się z tym zdradzą, obo­je czują niesmak.