Tyl­ko śmierć budzi w człowieku nap­rawdę głębo­kie zainteresowanie.


tyl­ko-śmierć-budzi-w człowieku-nap­rawdę-głębo­kie-zainteresowanie
aleksander dumastyl­kośmierćbudziw człowiekunap­rawdęgłębo­kiezainteresowanietyl­ko śmierćśmierć budzibudzi w człowiekuw człowieku nap­rawdęnap­rawdę głębo­kiegłębo­kie zainteresowanietyl­ko śmierć budziśmierć budzi w człowiekubudzi w człowieku nap­rawdęw człowieku nap­rawdę głębo­kienap­rawdę głębo­kie zainteresowanietyl­ko śmierć budzi w człowiekuśmierć budzi w człowieku nap­rawdębudzi w człowieku nap­rawdę głębo­kiew człowieku nap­rawdę głębo­kie zainteresowanietyl­ko śmierć budzi w człowieku nap­rawdęśmierć budzi w człowieku nap­rawdę głębo­kiebudzi w człowieku nap­rawdę głębo­kie zainteresowanie

Czy jes­teśmy świado­mi te­go ja­kie uczu­cia budzi­my w dru­gim człowieku?  -opuszczona
czy-jes­teśmy-świado­mi-te­go-ja­kie-uczu­cia-budzi­my-w dru­gim-człowieku 
Jeśli się wie, cze­go in­ni nap­rawdę, ale tak nap­rawdę pragną, można ni­mi pokierować. -Terry Pratchett
jeśli ę-wie-cze­go-in­-nap­rawdę-ale-tak-nap­rawdę-pragną-można-­mi-pokierować
To co w człowieku jest nap­rawdę ludzkie, jest w his­to­rii mi­lionów lat ewo­luc­ji bar­dzo świeżego pochodzenia. -Antoni Kępiński
to co w człowieku-jest nap­rawdę-ludzkie-jest w his­to­rii-mi­lionów-lat-ewo­luc­ji-bar­dzo-świeżego-pochodzenia
Nap­rawdę zdradzić można tyl­ko sercem. -Pierre La Mure
nap­rawdę-zdradzić-można-tyl­ko-sercem