Tyl­ko człowiek po­siada dar mo­wy. Człowiek stał się niezbędny.


tyl­ko-człowiek-po­siada-dar-mo­wy-człowiek stał ę-niezbędny
w » virginia woolf » orlandotyl­koczłowiekpo­siadadarmo­wyczłowiek stał sięniezbędnytyl­ko człowiekczłowiek po­siadapo­siada dardar mo­wyczłowiek stał się niezbędnytyl­ko człowiek po­siadaczłowiek po­siada darpo­siada dar mo­wytyl­ko człowiek po­siada darczłowiek po­siada dar mo­wytyl­ko człowiek po­siada dar mo­wy

Przyzwoity człowiek nie chce pełnić zawodu Szpiega i Donosiciela; człowiek niegodziwy bardzo chętnie bierze się za to rzemiosło i w ten sposób staje się użyteczny, czasami nawet niezbędny.Pieniądz stał się zbocze­niem wieku,no­woczes­na formą Złego i je­go przek­leństwa. Kiedyś był narzędziem poz­wa­lającym zbu­dować szczęście; dzi­siaj jest już tyl­ko ano­nimową potęgą, dążącą do zastąpienia go. Czy­niąc z pieniądza cel, człowiek stał się je­go niewol­ni­kiem. W świecie oka­leczo­nym Człowiek się nie zmienia, człowiek cza­sem - po pros­tu - da­je się tyl­ko poz­nać z in­nej strony.I oto, kiedy zaczął się walić ów złoty i marmurowy gmach złego smaku, przyszedł On, lekki, odziany w światłość, ostentacyjnie ludzki, umyślnie prowincjonalny, galilejski, i od tej chwili zniknęły narody i bogi, i ukazał się człowiek, człowiek - cieśla, człowiek - oracz, człowiek - pasterz. Wśród stada owiec o zachodzie słońca, człowiek, który nie brzmiał ani trochę dumnie, człowiek uwieczniony wdzięczną pamięcią we wszystkich matczynych kołyskach i we wszystkich malarskich galeriach świata.Kiedy człowiek stworzy coś, co jest podzi­wiane przez wszys­tkich, mówi­my, że jest to cu­dow­ne, ale kiedy ob­serwu­jemy zmianę dnia w noc, Słońce, Księżyc, gwiaz­dy na niebie i zmieniające się po­ry ro­ku na Ziemi, a także doj­rze­wające owo­ce, mu­simy so­bie uświado­mić, że jest to wy­nikiem pra­cy ko­goś, kto po­siada większą moc niż człowiek.Za­biega­nie o bo­gac­two w ta­ki krótkim życiu ja­kie po­siada człowiek - to błazeństwo.