Tyl­ko czyn ob­ja­wia praw­dziwą moc ducha.


tyl­ko-czyn-ob­ja­wia-praw­dziwą-moc-ducha
jean la fontainetyl­koczynob­ja­wiapraw­dziwąmocduchatyl­ko czynczyn ob­ja­wiaob­ja­wia praw­dziwąpraw­dziwą mocmoc duchatyl­ko czyn ob­ja­wiaczyn ob­ja­wia praw­dziwąob­ja­wia praw­dziwą mocpraw­dziwą moc duchatyl­ko czyn ob­ja­wia praw­dziwączyn ob­ja­wia praw­dziwą mocob­ja­wia praw­dziwą moc duchatyl­ko czyn ob­ja­wia praw­dziwą mocczyn ob­ja­wia praw­dziwą moc ducha

Tylko czyn objawia prawdziwą moc ducha.Je­dyną praw­dziwą pro­pagandą jest tyl­ko rze­tel­na praca.Tyl­ko ten, kto przeżył praw­dziwą miłość poz­nał w życiu szczęście i cier­pienie, gdyż w miłości jest słodycz i łzy, wie o tym tyl­ko ten, kto za­koszto­wał jed­ne­go i drugiego.Po­win­niście wie­rzyć w wyg­raną wbrew oczy­wis­tości, że nie możecie wyg­rać. Tyl­ko ta­ka wiara jest praw­dzi­wa, a wszel­ka wiara, która szu­ka po­par­cia ro­zumu, nie jest praw­dziwą wiarą.Bo­gaćcie się, a będzie wam da­ne. Za pieniądze można ku­pić nie tyl­ko po­zory miłości, lecz miłość praw­dziwą. To nies­pra­wied­li­we i niepożąda­ne, ale to fakt.