Tyl­ko dob­rych uczuć ludzie nie zaw­sze umieją so­bie oka­zywać. Z oka­zywa­niem złych radzą so­bie znakomicie… 


tyl­ko-dob­rych-uczuć-ludzie-nie zaw­sze-umieją-so­bie-oka­zywać-z oka­zywa­niem-złych-radzą-so­bie-znakomicie 
wesolutka214tyl­kodob­rychuczućludzienie zaw­szeumiejąso­bieoka­zywaćz oka­zywa­niemzłychradząznakomicie… tyl­ko dob­rychdob­rych uczućuczuć ludzieludzie nie zaw­szenie zaw­sze umiejąumieją so­bieso­bie oka­zywaćz oka­zywa­niem złychzłych radząradzą so­bieso­bie znakomicie… tyl­ko dob­rych uczućdob­rych uczuć ludzieuczuć ludzie nie zaw­szeludzie nie zaw­sze umiejąnie zaw­sze umieją so­bieumieją so­bie oka­zywaćz oka­zywa­niem złych radzązłych radzą so­bieradzą so­bie znakomicie… tyl­ko dob­rych uczuć ludziedob­rych uczuć ludzie nie zaw­szeuczuć ludzie nie zaw­sze umiejąludzie nie zaw­sze umieją so­bienie zaw­sze umieją so­bie oka­zywaćz oka­zywa­niem złych radzą so­biezłych radzą so­bie znakomicie… tyl­ko dob­rych uczuć ludzie nie zaw­szedob­rych uczuć ludzie nie zaw­sze umiejąuczuć ludzie nie zaw­sze umieją so­bieludzie nie zaw­sze umieją so­bie oka­zywaćz oka­zywa­niem złych radzą so­bie znakomicie… 

Wciąż nie uświada­miamy so­bie dość wy­raźnie, że jes­teśmy częścią świata przy­rody i że po­win­niśmy oka­zywać jej więcej szacunku.Kiedy chcesz wszys­tko naprawić Oka­zuje się, że jest już za późno Kiedy chcesz zro­bić coś dobrze Zaw­sze wychodzi źle Kiedy chcesz być szczęśliwy Zaw­sze sta­nie się coś co to szczęście zburzy Dla­tego zaw­sze trze­ba na początku Dob­rze się zastanowić Czy to co ro­bisz nie jest złem Bo to zło przy­niesie Ci sa­me kłopoty Z który­mi nie będziesz umiał so­bie poradzić Dla te­go wszys­tkiego łzy są niepotrzebne Ale jed­nak płyną...Dzi­siej­sze ser­deczne dziec­ko, to to, które­mu wczo­raj oka­zywa­liśmy miłość.W mo­men­cie, kiedy zdo­bywa się władzę, to trze­ba się też zaj­mo­wać spra­wami, które nie zaw­sze ład­nie pachną. Wiel­kie ser­ce łat­wiej oka­zywać ludziom wte­dy, kiedy jest się po­za po­lityką i po­za władzą.Nie wierz w to co chcesz wie­rzyć, a poczu­jesz w so­bie wolność. Śle­pa wiara może oka­leczać nie tyl­ko innych...Wielu z nas obiera so­bie rożne ce­le. Naj­ważniej­sze jest to jak dążymy do ce­lu, jak wygląda nasza wędrówka. Często oka­zuje się dużo bar­dziej war­tościowa od sa­mego ce­lu, który jest tyl­ko nikłą chwilą.