Tyl­ko dwie rzeczy są nies­kończo­ne: wszechświat oraz ludzka głupo­ta, choć nie jes­tem pe­wien co do tej pierwszej. Zwei Din­ge sind unen­dlich, das Uni­ver­sum und die men­schliche Dum­mheit, aber beim Uni­ver­sum bin ich mir nicht ganz sicher. (niem.) 


tyl­ko-dwie-rzeczy-są nies­kończo­ne-wszechświat-oraz-ludzka-głupo­-choć-nie jes­tem-pe­wien-co do tej pierwszej-zwei-din­ge-sind
albert einsteintyl­kodwierzeczysą nies­kończo­newszechświatorazludzkagłupo­tachoćnie jes­tempe­wienco do tej pierwszejzweidin­gesindunen­dlichdasuni­ver­sumunddiemen­schlichedum­mheitaberbeimbinichmirnichtganzsicherniem tyl­ko dwiedwie rzeczyrzeczy są nies­kończo­neoraz ludzkaludzka głupo­tachoć nie jes­temnie jes­tem pe­wienpe­wien co do tej pierwszejzwei din­gedin­ge sindsind unen­dlichdas uni­ver­sumuni­ver­sum undund diedie men­schlichemen­schliche dum­mheitaber beimbeim uni­ver­sumuni­ver­sum binbin ichich mirmir nichtnicht ganzganz sichertyl­ko dwie rzeczydwie rzeczy są nies­kończo­newszechświat oraz ludzkaoraz ludzka głupo­tachoć nie jes­tem pe­wiennie jes­tem pe­wien co do tej pierwszejzwei din­ge sinddin­ge sind unen­dlichdas uni­ver­sum unduni­ver­sum und dieund die men­schlichedie men­schliche dum­mheitaber beim uni­ver­sumbeim uni­ver­sum binuni­ver­sum bin ichbin ich mirich mir nichtmir nicht ganznicht ganz sicher

Ludzie ta­cy jak my, wierzący w fi­zykę, wiedzą, że różni­ca między przeszłością, te­raźniej­szością i przyszłością jest tyl­ko upar­cie obecną iluzją. Men­schen, die wie wir an die Phy­sik glauben, wis­sen, daß die Un­ter­scheidung zwis­chen Ver­gangenheit, Ge­gen­wart und Zu­kun­ft nur eine be­son­ders har­tnäcki­ge Il­lu­sion ist. (niem.) Z głupotą sa­mi bo­gowie wal­czą nadaremno. Mit der Dum­mheit kämpfen Götter sel­best ver­ge­bens. (niem.) Pew­ne rzeczy nig­dy nie umierają; one cichną na ja­kiś czas, ale nig­dy nie umierają. So­me thin­gs ne­ver die; they just go quiet for a ti­me but ne­ver go die. (ang.) Nie wiem ja­ka broń będzie użyta w trze­ciej woj­nie świato­wej, ale czwar­ta będzie na ki­je i kamienie. Ich weiß nicht mit wel­chen Waf­fen sich die Men­schen im 3.Wel­tkrieg bekämpfen, aber im 4.wer­den es Keulen sein. (niem.) Chcę wie­dzieć, jak Bóg stworzył ten świat. Nie in­te­resu­je mnie to czy in­ne zja­wis­ko. Chcę znać Je­go myśli, reszta to szczegóły. Ich möchte wis­sen, wie Gott diese Welt er­schaf­fen hat. Ich bin nicht an dem einen oder an­de­ren Phäno­men in­te­res­siert, an dem Spek­trum des einen oder an­de­ren Ele­men­tes. Ich möchte Seine Ge­dan­ken ken­nen, al­les übri­ge sind nur Ei­nzelheiten. (niem.) Siłą praw­dy, Ja, człowiek żyjący, pod­biłem Wszechświat. Vi ve­ri ve­niver­sum vi­vus vi­ci. (łac.)