Tyl­ko dwie rzeczy są nies­kończo­ne: wszechświat oraz ludzka głupo­ta, choć nie jes­tem pe­wien co do tej pierwszej. Zwei Din­ge sind unen­dlich, das Uni­ver­sum und die men­schliche Dum­mheit, aber beim Uni­ver­sum bin ich mir nicht ganz sicher. (niem.) 


tyl­ko-dwie-rzeczy-są nies­kończo­ne-wszechświat-oraz-ludzka-głupo­-choć-nie jes­tem-pe­wien-co do tej pierwszej-zwei-din­ge-sind
albert einsteintyl­kodwierzeczysą nies­kończo­newszechświatorazludzkagłupo­tachoćnie jes­tempe­wienco do tej pierwszejzweidin­gesindunen­dlichdasuni­ver­sumunddiemen­schlichedum­mheitaberbeimbinichmirnichtganzsicherniem tyl­ko dwiedwie rzeczyrzeczy są nies­kończo­neoraz ludzkaludzka głupo­tachoć nie jes­temnie jes­tem pe­wienpe­wien co do tej pierwszejzwei din­gedin­ge sindsind unen­dlichdas uni­ver­sumuni­ver­sum undund diedie men­schlichemen­schliche dum­mheitaber beimbeim uni­ver­sumuni­ver­sum binbin ichich mirmir nichtnicht ganzganz sichertyl­ko dwie rzeczydwie rzeczy są nies­kończo­newszechświat oraz ludzkaoraz ludzka głupo­tachoć nie jes­tem pe­wiennie jes­tem pe­wien co do tej pierwszejzwei din­ge sinddin­ge sind unen­dlichdas uni­ver­sum unduni­ver­sum und dieund die men­schlichedie men­schliche dum­mheitaber beim uni­ver­sumbeim uni­ver­sum binuni­ver­sum bin ichbin ich mirich mir nichtmir nicht ganznicht ganz sicher

Z głupotą sa­mi bo­gowie wal­czą nadaremno. Mit der Dum­mheit kämpfen Götter sel­best ver­ge­bens. (niem.)  -Friedrich von Schiller
z głupotą-­mi-bo­gowie-wal­czą-nadaremno-mit-der-dum­mheit-kämpfen-götter-sel­best-ver­ge­bens-niem 
Pew­ne rzeczy nig­dy nie umierają; one cichną na ja­kiś czas, ale nig­dy nie umierają. So­me thin­gs ne­ver die; they just go quiet for a ti­me but ne­ver go die. (ang.)  -Santa Montefiore
pew­ne-rzeczy-nig­dy-nie umierają-one-cichną-na ja­kiś-czas-ale-nig­dy-nie umierają-so­me-thin­gs-ne­ver-die-they-just-go quiet-for
Siłą praw­dy, Ja, człowiek żyjący, pod­biłem Wszechświat. Vi ve­ri ve­niver­sum vi­vus vi­ci. (łac.)  -Christopher Marlowe
siłą-praw­dy-ja-człowiek-żyjący-pod­biłem-wszechświat-vi-ve­ri-ve­niver­sum-vi­vus-vi­-łac