Tyl­ko dzięki te­mu,że ludzie nie mają tej mo­cy szkodze­nia in­nym,jaką by mieć chcieli ,świat jeszcze istnieje.


tyl­ko-dzięki-te­muże-ludzie-nie mają-tej mo­cy-szkodze­nia-in­nymjaką-by mieć-chcieli-świat-jeszcze-istnieje
feliks chwalibógtyl­kodziękite­mużeludzienie majątej mo­cyszkodze­niain­nymjakąby miećchcieliświatjeszczeistniejetyl­ko dziękiludzie nie mająnie mają tej mo­cytej mo­cy szkodze­niaby mieć chcieliświat jeszczejeszcze istniejeludzie nie mają tej mo­cynie mają tej mo­cy szkodze­niaświat jeszcze istniejeludzie nie mają tej mo­cy szkodze­nia

Tylko dzięki temu, że ludzie nie mają tej mocy szkodzenia innym, jaką by mieć chcieli, świat jeszcze istnieje.Ludzie og­ra­nicze­ni a przy tym fa­naty­cy sta­nowią plagę ludzkości. Biada państwu, w którym ta­cy ludzie mają władzę. Są nieto­leran­cyjni i poz­ba­wieni wszel­kich skru­pułów. Uważają, że cały świat kłamie, a tyl­ko oni mówią prawdę.To niedob­rze, że ludzie mają no­gi. Dzięki te­mu mogą odchodzić.Żyję we włas­nym małym świecie. Mają do niego wstęp tyl­ko naj­bliżsi przyjaciele. Dob­rze jest nam tam, bo jes­teśmy razem Ta­ki świat to is­tny skarb.Sztu­ka jeszcze ni­komu nie po­mogła(...) Ludzie nie mają z niej kon­kret­ne­go pożyt­ku: nie mogą jej zjeść, nie zastąpi im mie­szka­nia ani pożywienia, a jeśli są chorzy, nie jest w sta­nie ich uleczyć.