Tyl­ko kochający człowiek jest od­ważny, tyl­ko skrom­ny jest wspa­niałomyślny i tyl­ko po­kor­ny jest zdol­ny do panowania.


tyl­ko-kochający-człowiek-jest od­ważny-tyl­ko-skrom­ny-jest wspa­niałomyślny-i tyl­ko-po­kor­ny-jest zdol­ny-do panowania
lao tsetyl­kokochającyczłowiekjest od­ważnytyl­koskrom­nyjest wspa­niałomyślnyi tyl­kopo­kor­nyjest zdol­nydo panowaniatyl­ko kochającykochający człowiekczłowiek jest od­ważnytyl­ko skrom­nyskrom­ny jest wspa­niałomyślnyjest wspa­niałomyślny i tyl­koi tyl­ko po­kor­nypo­kor­ny jest zdol­nyjest zdol­ny do panowaniatyl­ko kochający człowiekkochający człowiek jest od­ważnytyl­ko skrom­ny jest wspa­niałomyślnyskrom­ny jest wspa­niałomyślny i tyl­kojest wspa­niałomyślny i tyl­ko po­kor­nyi tyl­ko po­kor­ny jest zdol­nypo­kor­ny jest zdol­ny do panowaniatyl­ko kochający człowiek jest od­ważnytyl­ko skrom­ny jest wspa­niałomyślny i tyl­koskrom­ny jest wspa­niałomyślny i tyl­ko po­kor­nyjest wspa­niałomyślny i tyl­ko po­kor­ny jest zdol­nyi tyl­ko po­kor­ny jest zdol­ny do panowaniatyl­ko skrom­ny jest wspa­niałomyślny i tyl­ko po­kor­nyskrom­ny jest wspa­niałomyślny i tyl­ko po­kor­ny jest zdol­nyjest wspa­niałomyślny i tyl­ko po­kor­ny jest zdol­ny do panowania

Człowieka za­pom­niane­go mrok miłosier­nie pogrąża w swych odmętach. Nikt nie wie, dokąd człowiek ten zmie­rza lub skąd przy­bywa. Może poszu­kiwać praw­dy i ją wy­powie­dzieć, tyl­ko on jest wol­ny, tyl­ko on jest praw­domówny, tyl­ko on jest ze sobą w zgodzie.Ludzie tyl­ko dla­tego uważają, że [czas] jest ważny, bo sa­mi go wymyślili.Życie to tyl­ko che­mia. Tu krop­la, tam strużka, a wszys­tko się zmienia. Niewiel­ki łyk sfer­mento­wanych soków i nag­le człowiek zdol­ny jest przeżyć ko­lej­ne parę godzin.ko­bieta wyuz­da­na i prze­sad­na jest tyl­ko tym co po­kazu­je, ko­bieta skrom­na jest nieod­krytą ta­jem­nicą, za­wierać w so­bie może wszys­tko, na­wet naj­większy skarb.Pis­mo Święte jest wspa­niała bu­dowlą, którą na­leży nie tyl­ko czcić, ale w której trze­ba mieszkać.Miłość ko­biety jest tyl­ko jed­na. To niep­rawda, że