Tyl­ko ludzie, którzy dob­rze się czują, są dobrzy.


tyl­ko-ludzie-którzy-dob­rze ę-czują-są dobrzy
emile augiertyl­koludziektórzydob­rze sięczująsą dobrzytyl­ko ludziektórzy dob­rze siędob­rze się czująktórzy dob­rze się czują

Są małżon­ko­wie, którzy dob­rze ze sobą żyją tyl­ko w ciągu pół do­by, w łóżku.Dobrzy ludzie są dobrzy dlatego, że uzyskali wiedzę przez doznawanie porażek.Aby być ory­ginal­nym nie pot­rze­ba wca­le w życiu ro­bić zbyt wiele: wys­tar­czy tyl­ko aby wszys­cy otaczający cię ludzie by­li całko­wicie do ciebie niepo­dob­ni i abyś ty był całko­wicie po­dob­ny tyl­ko do nikogo.Ok­ru­cieństwo jest bro­nią tchórzy, a ci którzy się go do­puszczają, wiedzą to równie dob­rze jak ci, którzy muszą je znosić.Do trium­fu zła pot­rze­ba tyl­ko aby dob­rzy ludzie nic nie robili.Dobrzy ludzie są mniej dobrzy, a źli ludzie są mniej źli, niż to się wydaje.