Tyl­ko miłość wie jak to zro­bić, aby dając in­ne­mu, sa­memu się bogacić.


tyl­ko-miłość-wie-jak to zro­bić-aby dając-in­ne­mu-­memu ę-bogacić
clemens brentanotyl­komiłośćwiejak to zro­bićaby dającin­ne­musa­memu siębogacićtyl­ko miłośćmiłość wiewie jak to zro­bićaby dając in­ne­musa­memu się bogacićtyl­ko miłość wiemiłość wie jak to zro­bićtyl­ko miłość wie jak to zro­bić

Tylko miłość wie jak to robić, aby dając innym samemu się bogacić.Każdy ma słabość do jed­nej oso­by na całym świecie. Gdy­by ona zadzwo­niła i po­wie­działa: Jes­teś piękny. Jes­teś cu­dow­ny i wszys­tko, co ro­bisz, jest cu­dow­ne, bo ty to ro­bisz. Jes­teś tą sil­niej­szą stroną. Możesz zro­bić coś źle i wie­dzieć, że to jest złe, al­bo zro­bić coś dob­rze i wie­dzieć, że to jest dob­re, ale to coś nie może ci nicze­go zro­bić. Ty, to cały czas ty.Gdy człowiek nie wie, co zro­bić, su­mienie mówi mu tyl­ko jed­no: Im więcej Cię szu­kam dając Ci miłość Ty nie zwra­casz na mnie uwa­gi, Gdy­byś tyl­ko wie­dział że mogłabym od­dać życie za Ciebie… Cza­sem żeby zro­bić porządek, trze­ba naj­pierw zro­bić bałagan.