Tyl­ko naiw­ni, wierzą z całą pewnością.


tyl­ko-naiw­-wierzą-z całą-pewnośą
kriotyl­konaiw­niwierząz całąpewnościątyl­ko naiw­niwierzą z całąz całą pewnościąwierzą z całą pewnością

Była naiw­na jak mała dziew­czyn­ka. wie­rzyła, że słuchaw­ki w uszach i mu­zyka na full, zagłuszą jej myśli, wspom­nienia, prze­gapione szan­se, wyrzu­ty su­mienia i całą resztę..Głupia, naiw­na. Ta­ka właśnie jest mo­ja mat­ka. Niektórzy zwą ją nadzieją. Kocham ją za jej naiw­ność i pros­totę, to jed­na z niewielu praw­dzi­wych ma­tek każde­go człowieka.Egzor­cyzmy po­magają tyl­ko tym, którzy wierzą w złego ducha.Spieszą się tyl­ko głup­cy, którzy wierzą, że gdzieś i po coś można zdążyć.Prawie cała literatura, prawie cała poezja, prawie cała sztuka wyrosły z ludzkiego bólu i {cierpienia;} w niebie chyba sztuki nie ma.