Tyl­ko po­wie­rzchow­ni ludzie nie oce­niają według wyglądu.


tyl­ko-po­wie­rzchow­-ludzie-nie oce­niają-według-wyglą
isaak waltontyl­kopo­wie­rzchow­niludzienie oce­niająwedługwyglądutyl­ko po­wie­rzchow­nipo­wie­rzchow­ni ludzieludzie nie oce­niająnie oce­niają wedługwedług wyglądutyl­ko po­wie­rzchow­ni ludziepo­wie­rzchow­ni ludzie nie oce­niająludzie nie oce­niają wedługnie oce­niają według wyglądutyl­ko po­wie­rzchow­ni ludzie nie oce­niająpo­wie­rzchow­ni ludzie nie oce­niają wedługludzie nie oce­niają według wyglądutyl­ko po­wie­rzchow­ni ludzie nie oce­niają wedługpo­wie­rzchow­ni ludzie nie oce­niają według wyglądu

Oce­niamy się zwyk­le na pod­sta­wie te­go, cze­go chcieli­byśmy do­konać, ale in­ni oce­niają nas zgod­nie z tym, cze­go nap­rawdę dokonaliśmy.` Ludzie oce­niają na­wet Two­je myśli...Żyje­my w cza­sach ta­kich gdzie ludzie oce­niają twoją oso­bowość po ilości zna­jomych na fa­cebooku za­sada jest pros­ta im wiecej ma oso­ba zna­jomych,głupich postów i skan­dalów tym bar­dziej ludzie chcą z tą osobą ut­rzy­mywać kon­takt cza­sami ludzie pop­rostu przechadzą sa­mych siebie w głupocie ... w każdej praw­dzie jest za­war­ta oce­na człowieka... nieraz głębo­ko scho­wana, ale jest... i to tej oce­ny ludzie się boją...Nie wie­działam, że is­tnieje miłość, ta­ka jak ta. Nie zmysłowa, lecz czys­ta, bez na­miętności. Ta­ka, która nie zważa na wiek i fi­zyczne ułom­ności, nie pat­rzy na to, co po­wie­rzchow­ne, lecz wypływa z głębo­kiej, pra­wie nieziem­skiej więzi.Nic nie jest bar­dziej niezgłębione niż po­wie­rzchow­ność kobiety.