Tyl­ko roz­bi­tek, który uniknął śmier­ci na tonącym okręcie, może pojąć psychikę człowieka, który śmieje się wyłącznie dla­tego, że może oddychać.


tyl­ko-roz­bi­tek-który-uniknął-śmier­-na ącym-okręcie-może-pojąć-psychikę-człowieka-który-śmieje ę-wyłącznie-dla­tego
kōbō abetyl­koroz­bi­tekktóryuniknąłśmier­cina tonącymokręciemożepojąćpsychikęczłowiekaśmieje sięwyłączniedla­tegoże możeoddychaćtyl­ko roz­bi­tekktóry uniknąłuniknął śmier­ciśmier­ci na tonącymna tonącym okręciemoże pojąćpojąć psychikępsychikę człowiekaktóry śmieje sięśmieje się wyłączniewyłącznie dla­tegoże może oddychaćktóry uniknął śmier­ciuniknął śmier­ci na tonącymśmier­ci na tonącym okręciemoże pojąć psychikępojąć psychikę człowiekaktóry śmieje się wyłącznieśmieje się wyłącznie dla­tegoktóry uniknął śmier­ci na tonącymuniknął śmier­ci na tonącym okręciemoże pojąć psychikę człowiekaktóry śmieje się wyłącznie dla­tegoktóry uniknął śmier­ci na tonącym okręcie

Biada temu, kto w imię tego, który może się bez niego obejść, opuszcza tego, który go potrzebuje! -Anna Jokai
biada-temu-kto-w-imię-tego-który-może-ę-bez-niego-obejść-opuszcza-tego-który-go-potrzebuje
I jeśli kiedy­kol­wiek żal który mam w so­bie pęknie, będę płakała aż do śmier­ci. Dla­tego się trzy­mam, bo śmier­ci się boję. -opuszczona
i śli-kiedy­kol­wiek-żal-który-mam-w so­bie-pęknie-będę-płakała-aż do śmier­-dla­tego ę-trzy­mam-bo śmier­ ę-boję
Pokora jest łatwiejsza dla tego, który w życiu coś zrobił, niż dla tego, który nie zrobił nic. -Oskar Graf
pokora-jest-łatwiejsza-dla-tego-który-w-życiu-coś-zrobił-ż-dla-tego-który-nie-zrobił-nic