Tyl­ko szar­la­tani są pew­ni swo­jej sprawy.


tyl­ko-szar­­tani-są pew­-swo­jej-sprawy
françois-marie arouet de voltaire (wolter)tyl­koszar­la­tanisą pew­niswo­jejsprawytyl­ko szar­la­taniszar­la­tani są pew­nisą pew­ni swo­jejswo­jej sprawytyl­ko szar­la­tani są pew­niszar­la­tani są pew­ni swo­jejsą pew­ni swo­jej sprawytyl­ko szar­la­tani są pew­ni swo­jejszar­la­tani są pew­ni swo­jej sprawytyl­ko szar­la­tani są pew­ni swo­jej sprawy

Pew­nym swo­jej wie­dzy jest się tyl­ko wte­dy, kiedy się wie mało; ra­zem z wiedzą rosną wątpliwości.Za­kocha­ny mężczyz­na wpat­rzo­ny jest w oczy swo­jej ko­biety, ale tyl­ko dla­tego, żeby jej oczy były nim zajęte.Niechętnie wtrącam się w swo­je pry­wat­ne sprawy.Niektórym skrzydła pot­rzeb­ne są tyl­ko do ro­bienia szu­mu wokół swo­jej osoby.Może i jes­tem zbyt pew­ny siebie, aro­gan­cki i bez­czel­ny, ale przy­naj­mniej dzięki te­mu radzę so­bie z życiem i nie siedzę nad szklanką wódki ,by wzdychać ja­kie to ja mam wiel­kie nie­szczęście. Jeśli jes­teś nie­szczęśli­wy lub nie­szczęśli­wa to tyl­ko i wyłącznie ze swo­jej wi­ny, bo da­jesz się piep#rzyć jak pi#da.Nie wiem co jej po­wie­działem. Ja­koś mi się udało. Pew­nie dużo mówiłem. Mówiłem pew­nie o wspiera­niu, o wie­rze i nadziei. Tak, dużo było ga­dania- tak myśle. ...ale spro­wadzało się to do te­go, że tam byłam. Z nią i dla niej. Tyl­ko z nią, i tyl­ko dla niej!