Tyl­ko ten, kto przeżył praw­dziwą miłość poz­nał w życiu szczęście i cier­pienie, gdyż w miłości jest słodycz i łzy, wie o tym tyl­ko ten, kto za­koszto­wał jed­ne­go i drugiego.


tyl­ko-ten-kto-przeżył-praw­dziwą-miłość-poz­nał-w życiu-szczęście-i cier­pienie-gdyż-w miłoś-jest słodycz-i łzy-wie-o tym
al-kumajttyl­kotenktoprzeżyłpraw­dziwąmiłośćpoz­nałw życiuszczęściei cier­pieniegdyżw miłościjest słodyczi łzywieo tymtyl­koza­koszto­wałjed­ne­goi drugiegotyl­ko tenkto przeżyłprzeżył praw­dziwąpraw­dziwą miłośćmiłość poz­nałpoz­nał w życiuw życiu szczęścieszczęście i cier­pieniegdyż w miłościw miłości jest słodyczjest słodycz i łzywie o tymo tym tyl­kotyl­ko tenkto za­koszto­wałza­koszto­wał jed­ne­gojed­ne­go i drugiegokto przeżył praw­dziwąprzeżył praw­dziwą miłośćpraw­dziwą miłość poz­nałmiłość poz­nał w życiupoz­nał w życiu szczęściew życiu szczęście i cier­pieniegdyż w miłości jest słodyczw miłości jest słodycz i łzywie o tym tyl­koo tym tyl­ko tenkto za­koszto­wał jed­ne­goza­koszto­wał jed­ne­go i drugiego

Mil­cze­nie jest os­tatnią ra­dością nie­szczęśli­wych; strzeż się, by kto­kol­wiek poz­nał two­je cier­pienie, bo cieka­wość ludzka pi­je nasze łzy, jak muchy krew ran­ne­go jelenia.Po­kona­nym jest tyl­ko ten, kto się uz­nał za pokonanego.Ten kto zaczy­na życie po czter­dzies­tce nie zro­zumie te­go kto przeżył je w jed­nej chwili.Kto poz­nał smak przeg­ra­nej, ten wie jak bar­dzo sma­kuje wygrana.Ko­bieto, ko­bieto, jes­teś ot­chłanią, piekłem, ta­jem­nicą, i ten kto po­wie­dział, że cię poz­nał, jest po trzyk­roć głupcem.Podzi­wiała ją i była strasznie o nią zazdrosna. Chciała ją mieć tyl­ko dla siebie. Chciała żeby nikt nie poz­nał jej bliżej i nie do­wie­dział się ja­ka jest. Czuła, że każdy, kto ją poz­na, także zechce mieć ją tyl­ko dla siebie...