Tyl­ko ten, kto wie, gdzie stoi, pot­ra­fi po­dać kieru­nek, w którym chce iść.


tyl­ko-ten-kto-wie-gdzie-stoi-pot­ra­fi-po­dać-kieru­nek-w którym chce-iść
john henry newmantyl­kotenktowiegdziestoipot­ra­fipo­daćkieru­nekw którym chceiśćtyl­ko tenkto wiegdzie stoipot­ra­fi po­daćpo­dać kieru­nekw którym chce iśćpot­ra­fi po­dać kieru­nek

Niech nikt nie mówi mi jaką drogą mam iść, sam wy­bieram kieru­nek me­go rozwoju.Kocha­ny nieznajomy Poz­najmy się. Zaczniemy od pod­sta­wowych in­formac­ji. Lub mnie zaskoczysz? I na­piszesz, że po­rywasz mnie gdzieś gdzie jeszcze nie byłam. Zet­rzesz łzę, która toczy się po po­liczku. Ja nie chcę cze­goś zna­nego Chcę poczuć coś cze­go jeszcze nie czułam. Wiesz, bo to wszys­tko mnie prze­ras­ta, pot­ra­fię dać Ci ra­dość i ja dam. Tyl­ko na­maluj na mo­jej twarzy uśmiech. Tyl­ko o ty­le proszę.Tyl­ko ten, kto przeżył praw­dziwą miłość poz­nał w życiu szczęście i cier­pienie, gdyż w miłości jest słodycz i łzy, wie o tym tyl­ko ten, kto za­koszto­wał jed­ne­go i drugiego.Nieszczęście ma to do siebie, iż stoi, a człowiek, czy chce, czy nie chce, musi iść w przyszłość, więc odchodzi od niego coraz dalej.Pytał: - gdzie i kiedy można cię spot­kać śliczna ? Od­po­wie­działa z ra­dością, kiedy i gdzie. Te­raz wie­dział gdzie i kiedy by­wać nie powinien. Mo­rał z te­go jest ta­ki - nie ten miło o to­bie myśli, kto miło do ciebie gada.Stwier­dziłam , że