Tyl­ko w życiu wszys­tko się pos­tarza, wie­cznie młoda jest tyl­ko fantazja.


tyl­ko-w życiu-wszys­tko ę-pos­tarza-wie­cznie-młoda-jest tyl­ko-fantazja
friedrich von schillertyl­kow życiuwszys­tko siępos­tarzawie­czniemłodajest tyl­kofantazjatyl­ko w życiuw życiu wszys­tko sięwszys­tko się pos­tarzawie­cznie młodamłoda jest tyl­kojest tyl­ko fantazjatyl­ko w życiu wszys­tko sięw życiu wszys­tko się pos­tarzawie­cznie młoda jest tyl­komłoda jest tyl­ko fantazjatyl­ko w życiu wszys­tko się pos­tarzawie­cznie młoda jest tyl­ko fantazja

Tylko w życiu wszystko się postarza, wiecznie młoda jest tylko fantazja.-Ma­mo, po czym poz­nać że się zakochałam? -Widzisz kocha­nie, to jest jak z kolorami. -Jak to? -Jest prze­cież mnóstwo ko­lorów i ich od­cieni. A ty masz swój ulu­biony i mogłabyś ry­sować wszys­tko tyl­ko tym ko­lorem. I mieć wszys­tko tyl­ko w tym ko­lorze. Ta­ka właśnie jest miłość.I tyl­ko niebo w jej życiu było błękit­ne, wszys­tko in­ne czarną barwą się obszyło...Praw­dzi­we szczęście w życiu nie po­lega na uśmie­chach ra­dości, ale właśnie na tych mo­men­tach niepew­ności, kiedy wszys­tko może się od­wrócić, tyl­ko że nikt nie wie, w którą stronę.Tyl­ko pa­miętaj: każde­go dnia pat­rzy­my w to sa­mo Niebo z nadzieją, że będzie jeszcze tak jak kiedyś… To właśnie marze­nia były z Na­mi od sa­mego początku, to One wszys­tko bu­dowały… Nie za­bija­my ich Naszą obojętnością, kto wie może na zniszczo­nych fun­da­men­tach z cza­sem uda nam się raz jeszcze raz wszys­tko od no­wa zbu­dować - może pot­rze­ba Nam tyl­ko Wiary w Siebie nawzajem...Tyl­ko jed­na chwi­la, jed­na se­kun­da, by wszys­tko się zmieniło, nag­le ktoś blis­ki od­chodzi, bez pożeg­na­nia. Bóg go wezwał do siebie, nikt nie wie dlacze­go. Tyl­ko płomień nadziei się tli, że od­naj­dzie spokój, w in­nym, lep­szym świecie...