Tyl­ko wiara wyłania się w twoim życiu właśnie kiedy jej potrzebujesz. Two­ja his­to­ria będzie mieć szczęśli­we zakończenie.


tyl­ko-wiara-wyłania ę-w twoim-życiu-właśnie-kiedy-jej-potrzebujesz-two­ja-his­to­ria-będzie-mieć-szczęśli­we-zakończenie
andreetyl­kowiarawyłania sięw twoimżyciuwłaśniekiedyjejpotrzebujesztwo­jahis­to­riabędziemiećszczęśli­wezakończenietyl­ko wiarawiara wyłania sięwyłania się w twoimw twoim życiużyciu właśniewłaśnie kiedykiedy jejjej potrzebujesztwo­ja his­to­riahis­to­ria będziebędzie miećmieć szczęśli­weszczęśli­we zakończenietyl­ko wiara wyłania sięwiara wyłania się w twoimwyłania się w twoim życiuw twoim życiu właśnieżyciu właśnie kiedywłaśnie kiedy jejkiedy jej potrzebujesztwo­ja his­to­ria będziehis­to­ria będzie miećbędzie mieć szczęśli­wemieć szczęśli­we zakończenietyl­ko wiara wyłania się w twoimwiara wyłania się w twoim życiuwyłania się w twoim życiu właśniew twoim życiu właśnie kiedyżyciu właśnie kiedy jejwłaśnie kiedy jej potrzebujesztwo­ja his­to­ria będzie miećhis­to­ria będzie mieć szczęśli­webędzie mieć szczęśli­we zakończenietyl­ko wiara wyłania się w twoim życiuwiara wyłania się w twoim życiu właśniewyłania się w twoim życiu właśnie kiedyw twoim życiu właśnie kiedy jejżyciu właśnie kiedy jej potrzebujesztwo­ja his­to­ria będzie mieć szczęśli­wehis­to­ria będzie mieć szczęśli­we zakończenie

Pa­mięć jest straszli­wa. Człowiek może o czymś za­pom­nieć - ona nie. Po pros­tu odkłada rzeczy do od­po­wied­nich przegródek. Przecho­wuje dla ciebie różne spra­wy al­bo je przed tobą skry­wa - i kiedy chce, to ci to przy­pomi­na. Wy­daje ci się, że jes­teś pa­nem swo­jej pa­mięci, ale to od­wrot­nie - pa­mięć jest twoim panem.Mówisz że wa­si wyz­nawcy już nie palą in­nych, nie składają ludzi w ofie­rze, ale praw­dzi­wa wiara to właśnie oz­nacza, ro­zumiesz? Poświęcać włas­ne życie, dzień po dni, w płomieniach, poświad­czając jej praw­dzi­wość, działając dla niej, od­dychając jej is­totą. To właśnie religia.Kiedy skończy się gniew­ny, bun­towniczy ok­res w twoim życiu, kiedy masz gdzieś cały świat, zaczy­na się prze­rażający ok­res, w którym chcesz całemu światu dokopać.To dla miłości ludzie są stworze­ni, to ona jest w życiu je­dynie naj­ważniej­sza i człowiek jest nie­szczęśli­wy nap­rawdę tyl­ko przez jej brak. Więc jej szu­ka - jeśli ma wiarę, że znaj­dzie, że można ją zna­leżć. Więc my­li się, więc błądzi, więc by­wa często śle­py al­bo po pros­tu nie widzi w sposób dos­ko­nały i my­li się - czy tak nie jest? Praw­dzi­we szczęście w życiu nie po­lega na uśmie­chach ra­dości, ale właśnie na tych mo­men­tach niepew­ności, kiedy wszys­tko może się od­wrócić, tyl­ko że nikt nie wie, w którą stronę.PROLOG On jest teraz, mi naprzeciw, Jak ja tak On mnie, Nap­rze­ciw mi Teraz… Czas umarł, Świat się zatrzymał Chwi­la trwa... To tyl­ko Dzień umiera, tyl­ko Noc się rodzi... His­to­ria MY (przeglądam się w oczu soczys­tej zieleni) Właśnie się rozpoczyna... AKT PIER­WSZY - POCZĄTEK Obiet­ni­ca raju zaklęta w uśmiech...