Tyl­ko wspom­nienie, to je­dyne, co oca­lało, je­dyne, co po­zos­ta­je z życia.


tyl­ko-wspom­nienie-to ­dyne-co oca­ło-­dyne-co po­zos­­-z życia
ryszard kapuścińskityl­kowspom­nienieto je­dyneco oca­lałoje­dyneco po­zos­ta­jez życiatyl­ko wspom­nienieco po­zos­ta­je z życia

Mówisz do mnie A je­dyne co słyszę to NIE Do­tykasz mnie A je­dyne co czuję to NIE Po­kazu­jesz mi A je­dyne co widzę to NIE Pro­sisz mnie A je­dyne o co ja proszę to NIE Każesz kochać A je­dyne co kocham to NIE Mówisz:żyj A je­dyne czym żyję to NIE Myślisz, że wspom­nienie roz­bi­te na ty­siąc ka­wałków przes­ta­je być wspom­nieniem? A może ma się wte­dy za­miast jed­ne­go ty­siąc wspom­nień? Jeśli tak, to myślisz, że te­raz każde z te­go ty­siąca będzie bo­lało z osobna? To dziw­ne, że cza­sami wspom­nienie śmier­ci trwa znacznie dłużej niż wspom­nienie życia, które śmierć zabrała.Cza­sami je­dyne, co zos­ta­je z og­niska do­mowe­go, to popiół...I je­dyne co mi zos­tało po Tobie, To ku­bek po niedo­pitej kawie...Ta­to, Je­dyne wspom­nienie, Cyrk w la­to, Po­tem cyrk w do­mu Ta­to, Morze wódki, Ocean zaz­drości, Ma­ma ma siniaki Ta­to, Wie­cznie pi­jany, Dom to strach, Boję się na to pat­rzeć Ta­to, Je­den gest, Jed­no słowo, Przy­tul mnie Po­kochaj mnie Ta­to, Pa­miętam, Pi­jany, Nieobec­ny Ta­to, To piszę ja, Dorosły, Mały chłopiec, Z zapłaka­nymi ocza­mi, Wy­baczam, Kocham, Choć miłości mi brak.