Tylko człowiek ambitny i zarozumiały, próżny i zazdrosny chce wyperswadować innym, że jedyna jest tylko droga badania i poznania natury, a jedynie głupiec i człowiek bez rozwagi może w to uwierzyć.


tylko-człowiek-ambitny-i-zarozumiały-próżny-i-zazdrosny-chce-wyperswadować-innym-że-jedyna-jest-tylko-droga-badania-i-poznania-natury-a-jedynie
giordano brunotylkoczłowiekambitnyzarozumiałypróżnyzazdrosnychcewyperswadowaćinnymżejedynajesttylkodrogabadaniapoznanianaturyjedyniegłupiecbezrozwagimożetouwierzyćtylko człowiekczłowiek ambitnyambitny ii zarozumiałypróżny ii zazdrosnyzazdrosny chcechce wyperswadowaćwyperswadować innymże jedynajedyna jestjest tylkotylko drogadroga badaniabadania ii poznaniapoznania naturyjedynie głupiecgłupiec ii człowiekczłowiek bezbez rozwagirozwagi możemoże wtylko człowiek ambitnyczłowiek ambitny iambitny i zarozumiałypróżny i zazdrosnyi zazdrosny chcezazdrosny chce wyperswadowaćchce wyperswadować innymże jedyna jestjedyna jest tylkojest tylko drogatylko droga badaniadroga badania ibadania i poznaniai poznania naturya jedynie głupiecjedynie głupiec igłupiec i człowieki człowiek bezczłowiek bez rozwagibez rozwagi możerozwagi może ww to uwierzyć

Człowiek ambitny może obejść się bez małych sukcesów. -Anonim
człowiek-ambitny-może-obejść-ę-bez-łych-sukcesów
człowiek-może-żyć-około-czterdziestu-dni-bez-jedzenia-trzy-dni-bez-picia-osiem-minut-bez-powietrza-ale-tylko-jedną-sekundę-bez-nadziei
Każdy człowiek jest innym kwiatem w ogrodzie wszechświata. Dlatego emanuje sobie tylko właściwym pięknem. -Aldona Różanek
każdy-człowiek-jest-innym-kwiatem-w-ogrodzie-wszechświata-dlatego-emanuje-sobie-tylko-właściwym-pięknem