Tylko dwie rzeczy są nieskończone: Wszechświat i ludzka głupota, nie mam pewności co do Wszechświata.


tylko-dwie-rzeczy-są-nieskończone-wszechświat-i-ludzka-głupota-nie-mam-pewnoś-co-do-wszechświata
albert einsteintylkodwierzeczynieskończonewszechświatludzkagłupotaniemampewnościcodowszechświatatylko dwiedwie rzeczyrzeczy sąsą nieskończonewszechświat ii ludzkaludzka głupotanie mammam pewnościpewności coco dodo wszechświatatylko dwie rzeczydwie rzeczy sąrzeczy są nieskończonewszechświat i ludzkai ludzka głupotanie mam pewnościmam pewności copewności co doco do wszechświatatylko dwie rzeczy sądwie rzeczy są nieskończonewszechświat i ludzka głupotanie mam pewności comam pewności co dopewności co do wszechświatatylko dwie rzeczy są nieskończonenie mam pewności co domam pewności co do wszechświata

Pucu! pucu! chlastu! chlastu! Nie mam rączek jedenastu. Tylko mam dwie rączki małe, lecz do prania doskonałe. -Maria Konopnicka
pucu-pucu-chlastu-chlastu-nie-mam-rączek-jedenastu-tylko-mam-dwie-rączki-łe-lecz-do-prania-doskonałe
I rzekł człek do Wszechświata:
i-rzekł-człek-do-wszechświata-panie-ja-istnieję-jednakże-odparł-wszechświat-ten-fakt-nie-wkłada-na-mnie-żadnych-zobowiązań
Ludzka głupota nie zna granic. -Anakarsis
ludzka-głupota-nie-zna-granic
Na świecie istnieją tylko dwie piękne rzeczy: miłość i śmierć. -Giacomo Leopardi
na-świecie-istnieją-tylko-dwie-piękne-rzeczy-miłość-i-śmierć