Tylko dwie rzeczy są nieskończone: Wszechświat i ludzka głupota, nie mam pewności co do Wszechświata.


tylko-dwie-rzeczy-są-nieskończone-wszechświat-i-ludzka-głupota-nie-mam-pewnoś-co-do-wszechświata
albert einsteintylkodwierzeczynieskończonewszechświatludzkagłupotaniemampewnościcodowszechświatatylko dwiedwie rzeczyrzeczy sąsą nieskończonewszechświat ii ludzkaludzka głupotanie mammam pewnościpewności coco dodo wszechświatatylko dwie rzeczydwie rzeczy sąrzeczy są nieskończonewszechświat i ludzkai ludzka głupotanie mam pewnościmam pewności copewności co doco do wszechświatatylko dwie rzeczy sądwie rzeczy są nieskończonewszechświat i ludzka głupotanie mam pewności comam pewności co dopewności co do wszechświatatylko dwie rzeczy są nieskończonenie mam pewności co domam pewności co do wszechświata

Tyl­ko dwie rzeczy są nies­kończo­ne: wszechświat oraz ludzka głupo­ta, choć nie jes­tem pe­wien co do tej pierwszej. Zwei Din­ge sind unen­dlich, das Uni­ver­sum und die men­schliche Dum­mheit, aber beim Uni­ver­sum bin ich mir nicht ganz sicher. (niem.) Pucu! pucu! chlastu! chlastu! Nie mam rączek jedenastu. Tylko mam dwie rączki małe, lecz do prania doskonałe.I rzekł człek do Wszechświata: Te­raz na­dal jes­tem za­gubiony i niepew­ny, ale na po­ziomie o wiele wyższym. Wiem przy­naj­mniej, że nie mam pojęcia o rzeczy­wiście fun­da­men­talnych, kluczo­wych kwes­tiach wszechświata Ludzka głupota nie zna granic.Na świecie istnieją tylko dwie piękne rzeczy: miłość i śmierć.