Tylko dziecko kochamy za to, że jest, człowieka dorosłego za to, czym jest.


tylko-dziecko-kochamy-za-to-że-jest-człowieka-dorosłego-za-to-czym-jest
anonimtylkodzieckokochamyzatożejestczłowiekadorosłegoczymjesttylko dzieckodziecko kochamykochamy zaże jestczłowieka dorosłegodorosłego zaczym jesttylko dziecko kochamydziecko kochamy zaczłowieka dorosłego zatylko dziecko kochamy za

... psychologicznie rzecz biorąc - dziecko jest ojcem człowieka dorosłego...Fikcja jest tym dla dorosłego człowieka czym zabawa dla dziecka.Nie tylko dziecko przychodzi na świat przez matkę, lecz również matka poprzez dziecko.Człowiek jest nie tylko tym, czym jest, ale tym, czym chciałby byćŁat­wo jest kochać dru­giego człowieka ta­kim, ja­ki on jest. Trud­no jest kochać dru­giego człowieka ta­kim, ja­ki nie jest. Widzieć w nim to wszys­tko, czym mógłby być, ale jeszcze nie potrafi.Człowiek jest nie tylko tym, czym się wykazuje w swoich czynach i słowach, lecz również tym, o czym marzy w swoich tęsknotach.