Tylko jeszcze jedna niezbędna masakra kapitalistów albo komunistów, lub faszystów, lub chrześcijan, lub heretyków, a już znajdziemy się w złotej przyszłości.


tylko-jeszcze-jedna-niezbędna-masakra-kapitalistów-albo-komunistów-lub-faszystów-lub-chrześcijan-lub-heretyków-a-już-znajdziemy-ę-w-złotej
aldous huxleytylkojeszczejednaniezbędnamasakrakapitalistówalbokomunistówlubfaszystówchrześcijanheretykówjużznajdziemysięzłotejprzyszłościtylko jeszczejeszcze jednajedna niezbędnaniezbędna masakramasakra kapitalistówkapitalistów alboalbo komunistówlub faszystówlub chrześcijanlub heretykówjuż znajdziemyznajdziemy sięw złotejzłotej przyszłościtylko jeszcze jednajeszcze jedna niezbędnajedna niezbędna masakraniezbędna masakra kapitalistówmasakra kapitalistów albokapitalistów albo komunistówa już znajdziemyjuż znajdziemy sięznajdziemy się wsię w złotejw złotej przyszłości

Kto zaś mówi, że jeszcze nie po­ra fi­lozo­fować, lub że po­ra już minęła, po­dob­ny jest do mówiące­go, że jeszcze nie po­ra być szczęśli­wym lub że po­ra ta już przeszła.Kto zaś mówi, że jeszcze nie pora filozofować, lub że pora już minęła, podobny jest do mówiącego, że jeszcze nie pora być szczęśliwym, lub że pora ta już przeszła.Serce kobiety cnotliwej jest o jedną strunę bogatsze lub uboższe niż serce innych kobiet; zależnie od tego zasługuje ona na bezgraniczny podziw lub na politowanie.Według ustaw najwyższych człowiek człowiekowi nigdy obojętny nie bywa: zawsze ten tego, a ten owego może zniecierpliwić lub pocieszyć, zgorszyć lub nauczyć, zabawić lub znudzić.Tu­taj ma­gia uno­si się w po­wiet­rzu, może czu­le objąć lub zag­ro­zić. Tu­taj wróżki knują in­try­gi lub tańczą na skałach, a cza­row­ni­ce rzu­cają dob­re lub złe zaklęcia.Miłość łatwiej znosi nieobecność lub śmierć niż zwątpienie lub zdradę.