Tylko kwiaty dzielą się swoim zapachem ze wszystkimi - i z dobrymi, i ze złymi; ludzie nie - mogliby się rozchorować.


tylko-kwiaty-dzielą-ę-swoim-zapachem-ze-wszystkimi-i-z-dobrymi-i-ze-złymi-ludzie-nie-mogliby-ę-rozchorować
stefan pacektylkokwiatydzieląsięswoimzapachemzewszystkimidobrymizłymiludzieniemoglibyrozchorowaćtylko kwiatykwiaty dzielądzielą sięsię swoimswoim zapachemzapachem zeze wszystkimiwszystkimiz dobrymii zeze złymiludzie nieniemoglibymogliby sięsię rozchorowaćtylko kwiaty dzieląkwiaty dzielą siędzielą się swoimsię swoim zapachemswoim zapachem zezapachem ze wszystkimize wszystkimii z dobrymii ze złymiludzie niemogliby sięmogliby się rozchorowaćtylko kwiaty dzielą siękwiaty dzielą się swoimdzielą się swoim zapachemsię swoim zapachem zeswoim zapachem ze wszystkimizapachem ze wszystkimii z dobrymimogliby się rozchorowaćtylko kwiaty dzielą się swoimkwiaty dzielą się swoim zapachemdzielą się swoim zapachem zesię swoim zapachem ze wszystkimiswoim zapachem ze wszystkimi

Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele...Tylko ludzie mali utrzymują się zawsze na swoim poziomie.Tylko ludzie mali, zawsze utrzymują się na swoim poziomie.Na pozór ob­cy so­bie ludzie, których dzielą set­ki ki­lometrów pot­ra­fią zna­leźć wspólny język i te­maty do rozmów, szyb­ciej niż ludzie, których dzielą je­dynie blo­ki i klat­ki schodowe.Mam wielu przyjaciół i tysiące dobrych znajomych; są ludzie, których lubię bardzo i są ludzie, których lubię mniej: ale ponad wszystkimi jest tylko On.. . . wielu miało i ma to przekonanie, że sprawy świata tak są kierowane przez los i Boga, iż ludzie swym rozumem nie mogą ich poprawić i są wobec nich bezradni; przeto mogliby sądzić, że nie warto zbytnio trudzić się tymi sprawami, lecz spuścić się na los.